PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ UMK (2 ETATY)
(NR REF. 1-SO-2019)

 

Oferujemy:
 

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów albo o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy w ośrodkach pomocy społecznej.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

b) Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

c) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

d) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

e) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

f) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

g) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wyklucza wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego.

b) Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „dobry start” wraz z wymaganymi dokumentami.

c) Weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start”.

d) Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

e) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego oraz odmowy świadczenia „dobry start”.

f) Wydawanie rozstrzygnięć w sprawach przyznania świadczenia „dobry start”.

g) Prowadzenie ewidencji wniosków.

h) Sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń.

i) Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.

j) Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

k) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

l) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

m) Użytkowanie podsystemu informatycznego Rodzina+, SWR, OFA oraz poczty elektronicznej.

n) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Krakowskie Centrum Świadczeń – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Na Stawach 1 / ul. Stachowicza 18

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) praca od poniedziałku do piątku z przedziału 7.30 – 18,00

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 24 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Dietla UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru