PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. NADZORU NAD REALIZACJĄ UCHWAŁ RADY MIASTA KRAKOWA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 3-OR-2019)

 

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej 5.Dostęp do najnowszych technologii.

6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.


Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

  1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
  2. Osoba będąca obywatelem polski,
  3. Wykształcenie wyższe magisterskie; prawo lub administracja,
  4. Co najmniej 2-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym

b) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

c) Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

d) Umiejętność klarownego formułowania myśli i sprawnego sporządzania pism

e) Znajomość Statutu Miasta Krakowa

f) Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu biurowego

g) Umiejętność pracy pod presją czasu

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa

b) Prowadzenie elektronicznego rejestru uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa przekazywanych gminnym komórkom organizacyjnym do realizacji

c) Prowadzenie rejestru uchwał, w stosunku do których:

-Wojewoda Małopolski lub Regionalna Izba Obrachunkowa skierowały rozstrzygnięcie nadzorcze do Prezydenta Miasta Krakowa,

-strona skierowała do Urzędu Miasta Krakowa wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia

d) Nadzór na przygotowywaniem i przekazywaniem przewodniczącemu oraz komisjom Rady Miasta Krakowa sprawozdań (informacji, harmonogramów itp.) wynikających z uchwał Rady Miasta Krakowa

e) Przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku 2. osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

3. Stanowisko : Podinspektor/Inspektor

4. Miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

5. Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.


4. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Brak

 


Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 17 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Kupieckiej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru