PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI I REMONTÓW -WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 3 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 4-ML-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) obywatelstwo polskie,

  b) wykształcenie wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych.

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  I. Znajomość aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422 z późn. zm.).

  5. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.).

  6. Ustawa z dnia o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U.

  z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.).

  II. Posiadanie uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej

  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

  III. Minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy na budowach.

   

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

  *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

  *wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Pozyskiwanie lokali do zasobu mieszkaniowego, w szczególności poprzez:

  - nabywanie lokali mieszkalnych na pierwotnym i wtórnym rynku,

  - nabywanie budynków do adaptacji na cele mieszkalne,

  - nabywanie budynków gotowych lub w trakcie realizacji,

  - znoszenie współwłasności lokali poprzez nabycie udziałów pozostałych współwłaścicieli.

  2. Przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem umów, dotyczących pozyskania lokali mieszkalnych w szczególności udział w pracach komisji odbiorowych, do zadań których należy ocena zgodności wykonanych prac z wymaganiami zamawiającego oraz przepisami budowlanymi.

  3. Weryfikacja poprawności złożonych przez zarządców kosztorysów ofertowych lub ofert pod względem wartości nośników cenotwórczych, prawidłowości wykonania obmiarów

  z uwzględnieniem celowości i zasadności wykonania robót, w tym czy są uzasadnione względami technicznymi, planem gospodarczym przygotowanym dla danej nieruchomości, przeglądami technicznymi itp. do czego wymagana jest:

  a) znajomość kosztorysowania w programach kosztorysujących,

  b) znajomość pakietu programów komputerowych MICROSOFT OFFICE w tym znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCELL.

  4. Zlecanie Zarządowi Budynków Komunalnych przejęcia w zarząd pozyskanych budynków lub przejęcia roli wynajmującego w stosunku do pozyskanych lokali mieszkalnych, w tym poprzez przygotowywanie protokołów odbioru nieruchomości.

  5. Sporządzanie sprawozdań w sprawach objętych zakresem czynności, sporządzanie zestawień komputerowych i statystyk.

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko:  Podinspektor lub Inspektor

  • Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Wielopole 17a.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 24 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Mieszkalnictwa (parter) ul. Wielopole 17a w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru