PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK (1 ETAT) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 1-PD-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Wykształcenie wyższe.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :


1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ,

2. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych,

3. znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ,

4. znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

5. znajomość ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

6. znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

8. umiejętność kulturalnej i zwięzłej komunikacji,

9. umiejętność interpretacji,

10. odporność na stres,

11. umiejętność zadawania pytań,

12. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. bezpośrednia obsługa stron w zakresie podatków i opłat lokalnych w Punktach Obsługi Podatnika,

2. wydawanie zaświadczeń,

3. udzielanie informacji sądom, prokuraturze, innym organom administracji publicznej,

4. zarządzanie informacją podatkową udostępnianą drogą elektroniczną,

5. telefoniczna i bezpośrednia obsługa podatnika,

6. udzielanie informacji wewnętrznym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat,

e) siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a, ul. Nowohucka 1.

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 zł do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a)dyspozycyjność,

b)Lokalizacja : ul. Wielicka, al. Powstania Warszawskiego, os. Zgody

c)Praca w terenie : czynności kontrolne i sprawdzające.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 12 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 8.00 Sala Obradowa w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru