PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 2 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 3-ML-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) obywatelstwo polskie,

  b) wykształcenie wyższe: prawo,

  c) co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w sądzie, lub w kancelarii prawnej, lub w biurze poradnictwa prawnego, lub w zakresie zarządzania nieruchomościami.

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  • Znajomość Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), a w szczególności część ogólna, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania - najem i dzierżawa.

  • Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.).

  • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

  • Znajomość uchwały nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018 – 2023.

  • Znajomość uchwały nr LVIII/797/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków.

  • Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1355/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

  • Rozpoczęta lub ukończona aplikacja radcowska, notarialna lub adwokacka albo ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  • Gromadzenie i analizowanie informacji przekazywanych przez Zarząd Budynków Komunalnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, w tym w szczególności gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń oraz pomocy Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta w sprawowaniu nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Zarząd Budynków Komunalnych.

  • Monitorowanie i aktualizacja Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków.

  • Monitorowanie i aktualizacja Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń.

  • Współpraca z podmiotami realizującymi zadania wynikające z Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń i Polityki Mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków oraz koordynacja tych zadań.

  • Sporządzanie rocznego raportu z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń oraz przygotowywanie danych zbiorczych do raportu ze Strategii Rozwoju Krakowa i Raportu o Stanie Miasta.

  • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

  • Realizacja zadań wynikających ze współpracy krajowej.

  • Monitorowanie realizacji polityki czynszowej Gminy Miejskiej Kraków oraz opracowywanie zmian tej polityki.

  • Dostosowywanie polityki czynszowej Gminy Miejskiej Kraków do istniejących uwarunkowań prawnych, społecznych i gospodarczych, a w szczególności proponowanie zmian stawek czynszowych za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w oparciu o analizy przygotowane przez referaty oraz Zarząd Budynków Komunalnych.

  • Przygotowanie zarządzeń Prezydenta w sprawie stawki czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego tych lokali oraz czynszu i odszkodowania za tymczasowe pomieszczenia, wchodzące w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy.

  • Gromadzenie i publikacja zestawienia danych o czynszach w zasobie niepublicznym zgodnie z art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tzw. „lustro czynszowe”.

   

  4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Wielopole 17a.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.700,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 9 sala Konferencyjna Wydziału Mieszkalnictwa (parter) ul. Wielopole 17a w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru