PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
(NR REF. 1-EW-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) obywatelstwo polskie,

c) wykształcenie wyższe.

d) minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

b) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

c) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

d) umiejętność interpretacji ww. przepisów.

e) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

f) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

g) doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie działań związanych z egzekucją administracyjną pieniężnych należności o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa, w szczególności:

• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa,

w zakresie wskazanych w nazwie dzielnic, przy zastosowaniu wszystkich środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

• stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji

z nieruchomości.

• wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadkach kar i grzywien nakładanych przez organ egzekucyjny.

• wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku należnych kosztów egzekucyjnych.

• nakładanie kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej, grzywien, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• wyłączanie spod egzekucji praw do rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• dokonywanie zmian środka egzekucyjnego, zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego.

• wykonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych u zobowiązanych, na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych, takich jak:

 1. pobrania pieniędzy od zobowiązanych za pokwitowaniem,
 2. dokonywanie zajęć ruchomości, szacowanie ich wartości,
 3. odbieranie od zobowiązanych uprzednio zajętych ruchomości,
 4. sprzedaż zajętych ruchomości zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 5. spisywanie protokołów o stanie majątkowym w razie braku ruchomości podlegających egzekucji,
 6. zbieranie informacji o zobowiązanych dotyczących miejsca pracy, posiadanych kontach bankowych, wierzytelnościach i innych prawa majątkowych.

• kwalifikowanie spraw do umorzenia postępowania egzekucyjnego i przekazywanie wraz z aktami sprawy do Referatu ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych.

• przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich do Naczelników Urzędów Skarbowych, wg właściwości miejscowej.

• współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

• analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania.

2. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : młodszy referent, referent, podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.300 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru