PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH (2 etaty)
(NR REF. 1-PR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe: prawo lub administracja.
 4. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą administracyjną komórek organizacyjnych obsługi prawnej urzędów administracji publicznej, instytucji, kancelarii prawnych, biur poradnictwa prawnego, osób prawnych prowadzących poradnictwo prawne

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość podstawowa ustaw Kodeks postępowania cywilnego i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym
 2. znajomość Instrukcji sądowej – Dział III Biurowość w sprawach cywilnych- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresów działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 3. umiejętność klarownego formułowania myśli i sprawnego sporządzania pism
 4. znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa
 5. znajomość Instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej
 6. biegłość w obsłudze informatycznego systemu informacji prawnej LEX

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. obsługa korespondencji sądowej w systemie informatycznym Repertorium,
 2. zakładanie pomocniczych akt procesowych,
 3. bieżąca praca administracyjno-biurowa ,
 4. obsługa Systemu Informacji Prawnej,
 5. gospodarowanie składnikami majątkowymi
 6. rejestracja spraw w Rejestrach spraw sądowych sądów powszechnych i administracyjnych
 7. rejestracja spraw w Rejestrach opinii prawnych
 8. przygotowywanie akt postępowań sądowych do archiwizacji,
 9. obsługa BIP,
 10. organizowanie obiegu korespondencji pomiędzy lokalizacjami PR,
 11. praca w aplikacjach informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Krakowa
 12. parafowanie przygotowanych przez siebie dokumentów

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : podinspektor, inspektor
 4. miejsce pracy: Zespół Radców Prawnych,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.900 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru