PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWSKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
(NR REF. 1-GK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 8. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 • Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 •  Obywatelstwo polskie.
 •  Wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii i gospodarki wodnej, hydrologii, ochrony środowiska, budownictwo wodne.
 • Co najmniej 2-letni stażu pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

   

  a) Znajomość przepisów ustawy prawo wodne.

  b) Znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  c) Wiedza z zakresu odwodnienia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków wraz z uchwałą Nr CXV/3043/18 Rada Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018r w sprawie realizacji „Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa”.

  d) Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

  e) Praktyczna umiejętność posługiwania się systemami informacji przestrzennej (GIS).

  f) Wiedza z zakresu systemu zaopatrzenia w wodę odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

  g) Wiedza z zakresu Planu Zarzadzania Ryzykiem Popowodziowym dla obszaru dorzecza Wisły oraz Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.

  h) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  a) Współpraca w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej z miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

  b) Kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

  c) Określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej.

  d) Planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia.

  e) Współpraca przy zatwierdzaniu ocen ryzyka w zakresie mającym na celu zapewnienie należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości dostarczanej wody.

  f) Współpraca przy zatwierdzanie informacji o działaniach planowanych do podjęcia

  w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz akceptowaniu planów działań naprawczych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

  g) Współpraca z jednostkami i spółkami miejskimi w zakresie opracowywania kompleksowej informacji dotyczącej zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia. i ochrony przeciwpowodziowej.

  h) Koordynacja działań wnikająca z uchwały Nr CXV/3043/18 RMK z dnia 7 listopada 2018r.w sprawie realizacji „Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa”.

  i) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.

  j) Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.

    

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

   

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko : Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

   

  • brak

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

   

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

  d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 3 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6 lutego 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru