PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UMK
(NR REF. 1-KD-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne)

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) wykształcenie wyższe, preferowane: z zakresu nauk społecznych, prawo, administracja ,kulturoznawstwo,

c) doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej min. 1 rok.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym,

b) ogólna znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzeń dotyczących wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

d) znajomość zasad współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, w tym uchwały nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi”.

e) znajomość zasad dotyczących ubiegania się o środki z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w formie dotacji na realizację zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

f) znajomość zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

a w szczególności Referatu ds. Mecenatu Kultury.

g) wiedza w zakresie możliwych form pomocy udzielanej twórcom przez Gminę Miejską Kraków.

h) ogólna wiedza na temat działalności krakowskiego środowiska twórczego i arty-stycznego – wiedza nt. wydarzeń kulturalnych oraz nt. twórców i artystów związanych z kulturą w Krakowie.

i) znajomość zasad i warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ramach otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem konkursu.

j) dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, specjalizacje, osiągnięcia mogące mieć wpływ na współpracę ze środowiskiem twórczym),

k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Współpraca ze środowiskiem twórczym i artystycznym, m.in. w zakresie:

- przygotowania, monitorowania i rozliczenia umów dotyczących udzielonych dotacji oraz

zamówień publicznych w dziedzinie kultury,

- weryfikacji ofert, wniosków dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod względem

formalnym,

- udzielania informacji z zakresu mecenatu kultury,

- opracowania projektów odpowiedzi na pisma,

- obserwacji, współpracy i współorganizacji bieżących wydarzeń kulturalnych i artystycznych,

opracowywania notatek oraz przygotowywania adresów okolicznościowych,

- obsługa systemu NAWIKUS,

- wizytacja wydarzeń kulturalnych w ramach realizowanych w referacie umów.

b) organizacji debat, konsultacji, spotkań celem wypracowywania wspólnych postulatów, inicjatyw, projektów służących wspieraniu mecenatu Miasta,

c) realizacja własnych projektów wynikających z przyjętych programów, uchwał, dokumen-tów strategicznych oraz inicjatyw podejmowanych przez środowisko artystyczne,

d) aktywny udział i współpraca w opracowaniu Strategii Rozwoju Kultury, badań środowiska artystycznego, prowadzeniu statystyk i analiz,

e) opracowanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń oraz innych aktów prawnych zgodnie z zakresem oraz projektów odpowiedzi na pism, wnioski i interpelacje radnych Miasta Krakowa,

f) opracowywanie i przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu www.ngo.krakow.pl informacji z zakresu powierzonych zadań oraz współpracy przy realizacji opracowań z zakresu kultury na inne strony internetowe miasta,

g) stała rejestracja i aktualizacja wykonywanych zadań w aplikacjach i systemach informa-tycznych Urzędu,

h) przygotowywanie materiałów analitycznych, sprawozdawczych i planistycznych,

i) udział w pracach zespołów wskazanych przez Dyrektora Wydziału,

j) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub osobę go zastępującą oraz kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy.W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego, pracownik jest zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b. wymiar czasu pracy: 1 etat/ 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami)

c. stanowisko służbowe: referent lub podinspektor,

d. miejsce pracy: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

e. lokalizacja: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 11,

f. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 - 3.600 złotych miesięcznie brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony,

g. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzniu rocznym pracowników jednostek sfery budżtowej).

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach na stanowisku:

    brak

 

6. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumntów w języku polskim:

a. formularz zgłoszeniowy,

b. dokument potwierdzający tożsamość,

c. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

id dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 3.02.2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 6.02.2019 roku o godz. 8ºº w Sali Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru