PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 2-IT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Niezbędne narzędzia do pracy: służbowy telefon komórkowy, laptop i modem GSM,
 7. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 8. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 9. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 10. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) obywatelstwo polskie a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  *zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy

  Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca współpracę

  z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami systemu informatycznego

   

  b) wyższe: Astronomia lub Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

  lub

  wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

  c) pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) Znajomość języka SQL

  b) Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu

  c) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

  d) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007)

  e) Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych

  f) Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

  g) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia

  h) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi w tym:

  • zarządzanie kontami Użytkowników,

  • monitoring i optymalizacja działania aplikacji

  • planowanie, usprawnianie i rozwój aplikacji

  • eksploatacja i utrzymanie ciągłości pracy aplikacji

  • zarządzanie słownikami

  • zarządzanie i realizacja postanowień umów Asysty Technicznej i Konserwacji

  • zarządzanie licencjami i dokumentacją techniczną

  • opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu o dane zawarte w aplikacjach

  • koordynowanie i nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym

  • zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii

  • bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem zarządzania usługami IT (II linia wsparcia)

  • prowadzenie dziennika zdarzeń dla aplikacji

  • wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału

  • zarządzanie zmianami w aplikacjach oraz koordynacja wdrażania modernizacji dla tych aplikacji

  • analizowanie procesów informacyjnych dla prowadzonych aplikacji

  • opracowywanie przepływu danych dla aplikacji

  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji

  • monitorowanie prawidłowego i zgodnego z prawem wykorzystywania aplikacji

  b) Koordynacja wdrażania nowych aplikacji w Urzędzie Miasta Krakowa

  c) Udział w projektach informatycznych

  d) Zapewnienie bezpieczeństwa elementom SI UMK w zakresie dotyczącym aplikacji,

  e) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i udział w procedowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań.

  f) Udział (w tym koordynacja) w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.

  g) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań

  h) Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacja informacji w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji postępowania z dokumentacją obowiązującą w Wydziale Informatyki.

  i) Przygotowywanie i koordynacja wdrażania modułów integrujących aplikacje

  j) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji

  k) Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji

  l) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK

  m) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI UMK

  n) Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego

  o) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych

  p) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.400,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 10 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 lutego 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru