PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 et. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 1-ML-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. - wykształcenie wyższe

  - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej – co najmniej 6 miesięcy.

  - pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  1) Znajomość zagadnień dotyczących nawiązania stosunku najmu lokali mieszkalnych zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) oraz w poprzednio obowiązujących ustawach, w szczególności art. 17 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 roku – Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227), art. 691 Kodeksu cywilnego w brzmieniu sprzed 12 listopada 1994 roku w związku z art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku – Prawo lokalowe, art. 10 ust. 3, art. 57 i art. 57a ust. 4 i 5 ustawy – Prawo lokalowe z 1974 roku, art. 7, art. 8, art. 56 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

  2) Znajomość zagadnień związanych z rozwiązaniem stosunku najmu lokalu mieszkalnego oraz obowiązków wynajmującego i najemcy w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.).

  3) Znajomość zasad regulacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali – Uchwała

  Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń ze zm. oraz zarządzeniu

  Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych

  z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator ze zm. i zarządzeniu Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we współwłasności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa ze zm.

  4) Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa – Zarządzenie nr 3501/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

  5) Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1355/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

  6) Praktyczna znajomość ksiąg wieczystych.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1) Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

  2) Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób stale zamieszkujących z najemcą do chwili jego śmierci i należących do kręgu osób wymienionych w art. 691 ustawy Kodeks cywilny.

  3) Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu na rzecz małżonków będących współnajemcami lokalu na podstawie art. 680¹ ustawy Kodeks cywilny.

  4) Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu na rzecz osób zamieszkujących z poprzednim najemcą i pozostających w lokalu bez tytułu prawnego, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 ustawy Kodeks cywilny.

  5) Prowadzenie postępowań w sprawach dot. rozwiązania stosunku najmu oraz informowanie o przyczynach podjęcia odpowiednich czynności przez zarządcę budynku.

  6) Kierowanie osób, którym w związku z regulacją tytułu prawnego do lokalu odmówiono wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Krakowa, do objęcia innego lokalu spełniającego powyższe kryteria.

  7) Wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części:

  a) wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,

  b) w budynkach, w których Gmina posiada prawo wielokrotnego kierowania wytypowanych osób (dot. Towarzystw Budownictwa Społecznego),

  c) znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych lub prawnych, pozostających w zarządzie Gminy,

  d) w budynkach pozostających w zarządzie Gminy, stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie został ustanowiony kurator.

  8) Rozstrzyganie o uprawnieniach do opróżnionej części lokalu, w celu likwidacji mieszkań niesamodzielnych.

  9) Kierowanie do innych lokali najemców lokali niesamodzielnych, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu lub w przypadku, gdy powierzchnia mieszkania po objęciu zwolnionej części przekroczyłaby normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Krakowa.

  10) Weryfikacja wniosków i regulacja tytułu prawnego do lokalu na rzecz osób, które do chwili śmierci najemcy sprawowały opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą w oparciu o przepisy ustawy Prawo lokalowe.

  11) Kierowanie do ponownego zawarcia umów najmu dotychczas zajmowanych lokali na rzecz osób, wobec których z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego został wypowiedziany najem lub orzeczona eksmisja, w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych.

  12) Kierowanie do zawarcia umów najmu zajmowanych lokali osób, które pozostały w nich po śmierci lub wyprowadzeniu się byłych najemców, którym z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego został wypowiedziany najem lub orzeczona eksmisja, w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych.

  13) Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali na rzecz najemców, którzy nie skorzystali z oferty wykupu zajmowanego lokalu w oparciu o art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

  14) Wydzielanie w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków zasobu lokali socjalnych z przeznaczeniem na wynajem, wyłączanie lokali z zasobu lokali socjalnych, wyłączanie tymczasowych pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń i przyłączanie jako lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

  15) Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie postępowań dotyczących zamiany praw własności lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a osobami trzecimi.

  16) Okresowa weryfikacja pustostanów pozostających na koncie Referatu.

  17) Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami dotyczących czynności związanych z zakresem działalności referatu.

  18) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

  19) Przyjmowanie stron i ich pełnomocników w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielanie im wyczerpujących wyjaśnień i informacji dot. biegu spraw, udzielanie pisemnych odpowiedzi i przygotowywanie żądanych informacji w zakresie wykonywanej pracy.

  20) Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma oraz czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki.

  21) Obsługa komputerowych baz danych.

  22) Inne prace zlecone przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika Referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Wielopole 17a.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 3 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 7 lutego 2019 roku o godz. 8 -  sala Konferencyjna Wydziału Mieszkalnictwa (parter) ul. Wielopole 17a w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru