PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA, 1 ETAT
(NR REF. 1-KS-2019)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Obywatelstwo polskie.

• Wykształcenie wyższe: filologia polska, dziennikarstwo, socjologia.

• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku redaktora.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym.

• Znajomość przepisów Ustawy prawo prasowe.

• Znajomość kampanii informacyjnych i promocyjnych Miasta.

• Umiejętność konstrukcji informacji prasowych.

• Znajomość struktury UMK i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

• Znajomość miejskich serwisów internetowych.

• Znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz mediów społecznościowych i serwisów opiniotwórczych.

• Doświadczenie w kontaktach z mediami i interesantami.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych w zakresie działania UMK, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

• Przekazywanie zgłoszeń interwencyjnych odpowiednim wydziałom, jednostkom i spółkom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat podjętych działań.

• Prowadzenie okresowej sprawozdawczości na potrzeby Prezydenta oraz zastępców Prezydenta.

• Obsługa struktur bazodanowych Miejskiej Platformy Internetowej (MPI), będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich w szczególności:

- zarządzanie strukturami bazodanowymi,

- obsługa zewnętrzna serwisów internetowych będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich,

- obsługa kanałów społecznościowych.

• Produkcja, redakcja i aktualizacja stron internetowych będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich.

• Udział w projektowaniu kampanii informacyjnych w zakresie uwzględniającym rolę mediów miejskich.

• Współpraca z koordynatorami i operatorami wyznaczonymi do kontaktu z MPI w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i jednostkach miejskich oraz przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie nadzoru, pozyskiwania, aktualizowania i przepływu informacji.

• Przygotowanie i dystrybucja materiałów pisemnych na potrzeby informacji publicznej zapytań oraz interpelacji.

• Współpraca z administratorem serwisu.

• Archiwizacja materiałów wynikających z zakresu czynności.

• Wykonywanie innych poleceń dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i kierownika Referatu Mediów Miejskich.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Miejsce pracy: Wydział Komunikacji Społecznej – Urząd Miasta Krakowa.

• Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • Dyspozycyjność.

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 27 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany

adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru