PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UMK (2 ETATY)
(NR REF. 2-OR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 • osoba będąca obywatelem polskim
 • wykształcenie wyższe,

 Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :


I.Wymagania w zakresie organizacji pracy:

 1. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, skuteczność w realizacji celów,
 2. Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
 3. Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.
 4. Umiejętności planowania oraz organizacyjne.
 5. Umiejętność przeprowadzania szkoleń.
 6. Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

 II.Wymagania w zakresie wiedzy technicznej

 1. Ogólna wiedza w zakresie przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, w tym szczególnie za pośrednictwem technologii internetowych.
 2.  Znajomość przeglądarek internetowych oraz biegłość w formułowaniu składni zapytań dla wyszukiwarek internetowych
 3.  Podstawowa znajomość HTML.
 4.  Ogólna wiedza w zakresie prowadzenia serwisów WWW.
 5.  Podstawowa umiejętność tworzenia grafik .
 6.  Biegłość w obsłudze oprogramowania pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (MS Office  Professional).
 7.  Znajomość formatów danych zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pośrednictwem technologii Internetu

III.Wymagania w zakresie znajomości przepisów prawa

 1. Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego w Wydziale Organizacji i Nadzoru.
 2. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 4.  Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 Poniżej znajduje się formularz samooceny, którego przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.

Plik samooceny należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.

 

 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Tworzenie i aktualizowanie menu, głównych stron oraz budowanie struktury modułów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w Serwisach Systemu Elektronicznych Usług Publicznych Gminy Miejskiej Kraków oraz w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Koordynowanie i monitorowanie publikowania informacji publicznych przez komórki organizacyjne UMK i MJO oraz współpraca przy tworzeniu, aktualizowaniu i budowaniu struktury stron podstawowych menu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i MJO
 3. Współpraca z administratorem BIP MK w zakresie budowania struktury BIP MK oraz wdrażania kolejnych modułów informacyjnych.
 4. Współpraca z Koordynatorami i Operatorami BIP MK komórek organizacyjnych UMK oraz Administratorami i Redaktorami MJO, prowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie publikowania, nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych.
 5. Przydzielanie Administratorom i Redaktorom BIP MJO identyfikatorów, haseł i certyfikatów dostępu do narzędzi edycyjnych umożliwiających publikowanie w BIP MK
 6. Opracowywanie analiz pracy komórek organizacyjnych UMK i MJO związanych z publikowaniem informacji w BIP MK.
 7. Pełnienie funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego aplikacji będących w kompetencjach Oddziału  oraz współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw.
 8. Koordynowanie realizacji umów dotyczących wdrażania aplikacji informatycznych (budowa, modernizacja oraz współpraca przy realizacji projektów dotyczących rozwiązań informatycznych społeczeństwa informacyjnego).
 9. Przeprowadzania szkoleń dla użytkowników UMK, MJO oraz pozostałych podmiotów z zakresu obsługi aplikacji koordynowanych przez Oddział
 10. Prowadzenie korespondencji w sprawach organizacyjnych wynikających ze współpracy Oddziału z komórkami organizacyjnymi UMK i MJO.
 11. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika Oddziału.

 Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : Podinspektor/Inspektor
 4. miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 17,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7.  dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. brak

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 3 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 
Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru