PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFROMATYKI 1 et. WYDZIAŁ INFORMATYKI UMK
(NR REF. 1-IT-2019)

 

Oferujemy:
 
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Niezbędne narzędzia do pracy: służbowy telefon komórkowy, laptop i modem GSM
 6. Dostęp do najnowszych technologii.
 7. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 8. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 9. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 10. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Obywatelstwo polskie.

• Wykształcenie :

wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka

lub - wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub siecią informatyczną potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery, półki dyskowe i macierze dyskowe).

• Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux – Red Hat Enterprise, CentOS i Debian oraz zarządzania usługami sieciowymi i webowymi w tych systemach.

• Umiejętność zarządzania serwerami: www (Apache, Nginx), aplikacji (JBoss/WildFly, Tomcat), usługami sieciowymi oraz kontenerami (Docker).

• Znajomość rozwiązań do zdalnego zarządzania oprogramowaniem, monitoringu infrastruktury teleinformatycznej (m. in. Solarwinds, Zabbix).

• Posiadanie certyfikatów z zakresu z zakresu administracji i konfiguracji systemów operacyjnych z rodziny Linux (CentOS, Red Hat lub Debian).

• Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

• Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

• Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

• Umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel, Outlook oraz OneNote.

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa, a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, w tym:

a) zarządzanie serwerami Linux (Red Hat Enteprise, CentOS, Debian), zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi w środowisku VMware,

b) zarządzanie serwerami: www (Apache, Nginx), aplikacji (JBoss/WildFly, Tomcat), usługami sieciowymi oraz kontenerami (Docker),

2. Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

a) zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

b) zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji

i charakterystyk usług,

c) planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie tej rozbudowy,

d) zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

3. Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

• Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/. Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 27 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki

III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru