PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
(NR REF. 1-GS-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Obywatelstwo polskie.

• Wykształcenie wyższe: prawo, administracja, geodezja,

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi

w szczególności w zakresie: DZIAŁ I Przepisy ogólne, DZIAŁ III Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości, DZIAŁ IV Wycena nieruchomości,

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

• Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości,

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

w Referacie Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości

• Wyszukiwanie i gromadzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości oraz jej analiza.

• Prowadzenie rozpraw administracyjnych połączonych z oględzinami nieruchomości.

• Badanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w zakresie ujawnionego tam obecnie stanu własności oraz wcześniejszych wpisów dotyczących poprzednich właścicieli i wywłaszczonych działek oraz przeprowadzanie analizy zawartych w aktach ksiąg wieczystych dokumentów,

• Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń z zakresu działania referatu.

• Przygotowywanie dokumentów oraz wniosków dotyczących ujawnienia zmian w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu wykonywanych czynności.

• Przygotowywanie wniosków do sądu wieczysto-księgowego o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości.

• Przygotowywanie pism do Wojewody Małopolskiego dotyczących wyłączeń Prezydenta Miasta Krakowa w związku z art. 142 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

• Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach administracyjnych w sprawach o zwrot nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, od załatwienia których Prezydent Miasta Krakowa wyłączył się na podstawie art. 142 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

w Referacie Wywłaszczeń i Odszkodowań

• Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości oraz wznowień postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami dotyczących nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

• Prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach o wywłaszczenie, ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości, o odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, linie kolejowe, o odszkodowanie za działki wydzielone decyzją o podziale nieruchomości i odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wizji w terenie.

• Uczestnictwo w negocjacjach z właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną w trybie cywilnoprawnym.

• Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach administracyjnych toczących się przed właściwymi organami I i II instancji w sprawach z zakresu wywłaszczania nieruchomości, odszkodowań za przejęte i wywłaszczone nieruchomości; oraz przygotowanie dokumentacji, celem dokonania wypłaty odszkodowań ustalonych ostatecznymi decyzjami.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

• Lokalizacja: Kraków, ul. Kasprowicza 29

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

• Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie/udział w rozprawach administracyjnych/wizjach terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 20 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru