PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA BIURA DS. PODATKU VAT UMK
(NR REF. 8-BS-2018)


 
           Oferujemy:

 

           • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

           • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

           • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

           • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

           • Dostęp do najnowszych technologii.

           • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

           • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

           • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

           • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika

              oraz członka rodziny, karty MultiSport. 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 

Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych

• Obywatelstwo polskie.

• Wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub prawnicze.

• Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym

w sektorze finansów publicznych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Biura ds. Podatku VAT.

• Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

• Znajomość ustawy o rachunkowości.

• Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa.

• Znajomość ustawy Kodeks karny skarbowy.

• Umiejętności w zakresie zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, umiejętności negocjacyjne, odporność na stres.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy Biura ds. Podatku VAT do którego zadań należeć będzie

   w szczególności:

• Przyjmowanie Informacji cząstkowych VAT oraz plików JPK_VAT i ich korekt przekazywanych przez Jednostki.

• Terminowe sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT GMK lub jej korekty poprzez zsumowanie danych zawartych w Informacjach cząstkowych VAT Jednostek lub ich korekt, przekazanych przez Jednostki i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego.

• Terminowe sporządzanie pliku JPK_VAT GMK i jego korekt, poprzez wygenerowanie pliku w systemie SOVAT, na podstawie plików JPK_VAT Jednostek i ich korekt, przesłanych przez Jednostki i przekazywanie do systemu Ministerstwa Finansów.

• Sporządzanie w imieniu GMK pozostałych deklaracji oraz informacji, do których składania obowiązani są podatnicy podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku VAT.

• Przechowywanie dokumentów stanowiących dokumentację podatkową GMK jako podatnika VAT, w szczególności deklaracji VAT GMK wraz z potwierdzeniem odbioru (UPO), wyciągów bankowych, decyzji wydanych przez organy podatkowe, otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych, wyroków sądowych.

• Terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT.

• Dokonywanie rozliczeń w zakresie przekazywania środków finansowych z tytułu rozliczenia podatku VAT.

• Prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT na poziomie centralnym zgodnie z ustawą o rachunkowości.

• Obsługa rachunku bankowego, na którym dokonywane są rozliczenia z tytułu podatku VAT.

• Prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę zapisów w księdze głównej Organu GMK.

• Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

• Bieżące uzgadnianie sald księgi pomocniczej z księgą główną Organu w zakresie podatku VAT oraz rozrachunków z jednostkami.

• Udzielanie Jednostkom GMK wyjaśnień i rekomendacji w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług.

• Prowadzanie czynności sprawdzających, polegających na weryfikacji i analizie danych zawartych w aplikacji SOVAT dot. rozliczeń w podatku od towarów i usług Jednostek GMK oraz sporządzanie raportów i protokołów z przeprowadzonych czynności.

• Występowanie do Ministra Finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

• Występowanie do Głównego Urzędu Statystycznego celem ustalenia właściwego grupowania wyrobu lub usługi wg PKWiU.

• Analizowanie wyjaśnień i decyzji Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej oraz orzeczeń sądowych w sprawie podatku VAT.

• Uczestnictwo w postępowaniach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi.

• Uczestnictwo w postępowaniach dotyczących wyboru doradcy podatkowego.

• Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania podatku VAT.

• Współpraca z kancelarią podatkową w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do ustawy. Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi, orzecznictwem, komentarzami w zakresie podatku VAT.

• Współpraca z firmą obsługującą aplikację SOVAT oraz zgłaszanie zmian oraz błędów.

• Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi, orzecznictwem, komentarzami w zakresie podatku VAT.

• Opracowanie wytycznych i ogólnych zasad w zakresie podatku od towarów i usług oraz nadzór nad ich realizacją.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami).

• Miejsce pracy: Biuro ds. Podatku VAT.

• Stanowisko: Dyrektor Biura.

• Lokalizacja: Kraków, Plac Na Stawach 1.

• Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym i specjalnym z przedziału 7.000- 9.000 brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

• pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

• drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

• trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 1 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w sali Lea w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z testu zobowiązane są do przesłania koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Biura ds. Podatku VAT, na adres e-mailowy Malgorzata.Rajczyk@um.krakow.pl w terminie do 7 stycznia 2019 roku.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru