PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH: STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU, CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ, GEOMETRII DRÓG I STEROWANIA RUCHEM W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 5 ETATÓW WYDZIAŁ MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
(NR REF. 1-MIR-2018)

 

 1. Oferujemy:

  a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  b) możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

  c) zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

  d) ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

  e) dostęp do najnowszych technologii,

  f) terminowo wypłacane wynagrodzenie,

  g) pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

  h) dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

  i) zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

   

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  1. Wymagania niezbędne (formalne):

  a) obywatelstwo polskie,

  b) wykształcenie wyższe techniczne,

  c) posiadanie prawa jazdy kat. B

  d) pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

  b) znajomość ustawy o drogach publicznych,

  c) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

  d) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

  e) znajomość prawa miejscowego GMK (Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Statut Zarządu Transportu Publicznego, Uchwała o strefie płatnego parkowania), aspekty funkcji zarządzającego ruchem, zarządzającego drogą,

  f) wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

  g) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

  h) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) przygotowywanie projektów pism, decyzji, zleceń projektów organizacji ruchu,

  b) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian stałej i czasowej organizacji ruchu,

  c) wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

  d) rozpatrywanie i przygotowywanie zatwierdzeń projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,

  e) analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej i czasowej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,

  f) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

  g) przyjmowanie zawiadomień o wdrażanych organizacjach ruchu,

  h) opracowywanie projektów organizacji ruchu,

  i) opiniowanie rozwiązań geometrii drogi w koncepcjach lub projektach budowlanych,

  j) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących geometrii drogi oraz rozwiązań technicznych,

  k) wydawanie wytycznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

  l) opiniowanie obsługi komunikacyjnej pod kątem geometrii i efektywności układów drogowych,

  m) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK , miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji ruchu,

  n) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych ich zgodności z zatwierdzonym projektem w terenie,

  o) prowadzenie kontroli czasowych organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego w terenie.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) miejsce pracy: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,

  e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole,

  f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 zł do 3700 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie

  b) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej.

   

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 6 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru