PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WYDZIAŁU EDUKACJI UMK WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 4-EK-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
 2.  Obywatelstwo polskie.

  3. Wykształcenie wyższe: prawnicze, pedagogiczne, wyższe z zakresu zarządzania lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania oświatą.

  4. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  1. Opracowanie koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Edukacji UMK, która winna uwzględniać uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne krakowskiej oświaty.

  2. Znajomość przepisów oświatowych: ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  3. Znajomość ustaw samorządowych, prawa pracy w tym: Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

  4. Znajomość problematyki krakowskiej oświaty, w tym znajomość zagadnień Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

  5. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz zagadnień związanych budżetem zadaniowym.

  6. Umiejętność zarządzania personelem, szybkiej i efektywnej pracy pod presją czasu, komunikatywność i umiejętność negocjacji.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  Nadzorowanie i koordynowanie zadań Wydziału Edukacji UMK określonych w szczególności Zarządzeniem Nr 235/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  2) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  3) miejsce pracy: Wydział Edukacji UMK w Krakowie,

  4) stanowisko : Dyrektor,

  5) lokalizacja: Kraków, ul. Stachowicza 18.

  6) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym i specjalnym z przedziału 7.000 – 9.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.

  7) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  Dyspozycyjność: wymagana m.in. z uwagi na konieczność uczestniczenia w tematycznych komisjach i sesjach RMK , pracach zespołów i komisji.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  1) formularz zgłoszeniowy,

  2) dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

  3)dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

  4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej w terminie do dnia 26 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 2 stycznia 2019 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Osoby, które zostaną powiadomione o pozytywnym zaliczeniu testów są zobowiązane do przesłania w terminie do 4 stycznia 2019 roku na adres e-mailowy: Malgorzata.Szklarczyk@um.krakow.pl, pisemnej koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Edukacji w Krakowie.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru