PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH (2 ETATY) WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK
(NR REF. 8-SA-2018)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe, preferowane prawo, administracja,

c) staż pracy w urzędach administracji publicznej: min. 1 rok.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),

b) znajomość ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, 1544, 696,771),

c) znajomość ustawy z dnia 6 sierpnia 2016 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2016 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 730),

d) znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),

e) znajomość Statutu Miasta Krakowa,

f)  znajomość procedury przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

g) znajomość procedur dotyczących zameldowania na pobyt stały, czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, procedury udostępniania danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi,

h) znajomość aplikacji Word, Excel,

i)  umiejętność przeprowadzenia rozmów z interesantami,

j)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów, sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) obsługa klientów związana z dowodami osobistymi:

- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz weryfikacja ich prawidłowości pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazanie ich do Centrum Personalizacji Dokumentów,

- wydawanie dowodu osobistego stronie,

- przyjmowanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych osobom niepełnosprawnym w domach, zakładach opieki społecznej i szpitalach,

- wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

- przesyłanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,

- przygotowywanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych,

- przygotowywanie korespondencji z klientami oraz urzędami i instytucjami w sprawach dowodów osobistych,

- rejestrowanie dowodów odnalezionych,

- udzielanie klientom informacji w sprawach dowodów osobistych,

- aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych,

b) obsługa klientów w sprawach meldunkowych i wyborczych:

- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i ich rejestracja w rejestrze PESEL oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności,

- prowadzenie rejestru mieszkańców w podsystemie informatycznym ELUD,

- aktualizowanie danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,

- przyjmowanie oraz realizacja wniosków do dopisania do spisu wyborców oraz stałego rejestru wyborców,

- wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

- przygotowywanie spisów wyborców,

- udzielanie informacji w sprawach meldunkowych i wyborczych,

c) przygotowywanie do podpisu dla osoby upoważnionej lub bezpośredniego przełożonego:

- projektów zaświadczeń, postanowień i decyzji w sprawach wchodzących w zakres działania referatu,

- projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych w trybie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności,

- projektów innych pism i dokumentów adresowanych do klientów oraz urzędów lub instytucji w sprawach wchodzących w zakres działania referatu,

d) obsługa korespondencji wpływającej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz Internetowego Dziennika Zapytań,

e) potwierdzanie kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

f)  wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania referatu zleconych przez Dyrektora, Jego Zastępcę i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a)  wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)  stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 3.000-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

c) miejsce pracy: Wydział Spraw Administracyjnych w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa oraz w galeriach handlowych na terenie Miasta,

d) godziny pracy: od poniedziałku do soboty w przedziale czasu pomiędzy 7.30 – 18.00, rotacyjnie według ustalonego harmonogramu,

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

f)  zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku

     polskim :

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

    (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

  - pierwszy etap – wstępna selekcja zgłoszeńpod katem spełnienia wymogów formalnych,

  - drugi etap – test z wiedzy i umiejętności,

  - trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 11.12.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 17.12.2018 roku

o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wynikunaboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

 


  Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru