PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (5 ETATÓW)
(NR REF. 11-AU-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. wykształcenie wyższe o profilu techniczno-budowlanym: architektoniczne, budownictwo lądowe lub gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

3) znajomość przepisów wykonawczych oraz przepisów odrębnych z zakresie działania Wydziału w odniesieniu do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumienie treści przepisów,

4) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

5) praca w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym lub doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego – co najmniej 1 rok,,

6) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1) Prowadzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz przygotowywanie projektów uchwał zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

2) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej w odniesieniu do inwestycji zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych,

3) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwym Konserwatorem Zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

4) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwym organem nadzoru górniczego w odniesieniu do terenów górniczych,

5) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwym organem administracji geologicznej,

6) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych,

7) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z dyrektorem parku narodowego w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i otuliny,

8) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z wojewódzkim konserwatorem przyrody działającym w imieniu Wojewody w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

9) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

10) Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z Wojewodą Małopolskim i Marszałkiem Województwa w zakresie zadań rządowych,

11) Występowanie w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy o opinie i uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi,

12) Sporządzanie projektów decyzji:

- nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu,

- nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania,

- przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby,

-stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji,

Kończących wznowione postępowanie,

13) Przygotowywanie materiałów do projektów decyzji:

- o ustaleniu warunków zabudowy

- o uchyleniu decyzji

- zmieniających lub o uzupełnieniu treści decyzji

- umorzeniu postępowania,

14) Sporządzanie projektów postanowień o zawieszeniu postępowań w sprawach należących do kompetencji Referatu,

15) Sporządzanie projektów postanowień o wznowieniu postępowania w sprawach należących do kompetencji Referatu,

16) Sporządzanie projektów postanowień o zatwierdzeniu ugody w sprawach należących do kompetencji Referatu,

17) Sporządzanie projektów postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawach należących do kompetencji Referatu,

18) Sporządzanie projektów postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy

o pracę na czas nieokreślony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie

z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Architektury i Urbanistyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru