PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (2 etaty)
(NR REF. 9-PT-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):


• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe.

• Minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i marketingu, budowania marki (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem).

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo zamówień Publicznych.

• Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych i działań promocyjnych oraz technik i narzędzi z zakresu marketingu miejsc (ATL, BTL).

• Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i stosowania systemów identyfikacji wizualnej (CI) oraz zarządzania znakami towarowymi.

• Znajomość mediów (w szczególności branżowych z zakresu marketingu i promocji).

• Ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promocją.

• Wiedza o działaniach promocyjnych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion promocji w Wydziale Promocji i Turystyki.

• Znajomość zagadnień związanych z reklamą, marketingiem, komunikacją społeczną, public relations, mediami społecznościowymi.

• Umiejętność prowadzenia, koordynacji i zarządzania projektami promocyjnymi (kampania, przedsięwzięcia, eventy).

• Posiadanie certyfikatów / zaświadczeń poświadczających udział w szkoleniach / konferencjach / warsztatach z zakresu marketingu, komunikacji społecznej lub mediów społecznościowych; dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu marketingu.

  

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Kreowanie Marki Miasta w oparciu o Strategię Rozwoju Krakowa oraz programy strategiczne dotyczące promocji Miasta.

2. Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych Miasta oraz weryfikacja realizacji działań promocyjnych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym:

 1. Konsultacja i weryfikacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych.
 2. Konsultacja i weryfikacja brief’ów kreacyjnych do prowadzonych kampanii promocyjnych.
 3. Opiniowanie koncepcji planowanych kampanii promocyjnych.
 4. Zarządzanie miejskimi nośnikami promocyjnymi (citylighty).
 5. Akceptacja projektów graficznych pod kątem ich zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.

3. Opracowanie koncepcji, koordynowanie i realizowanie krajowych i zagranicznych kampanii promocyjnych, w tym:

 1. Współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii promocyjnych,
 2. Współpraca z domami mediowymi w zakresie zakupu mediów i opracowywania strategii komunikacji w ramach kampanii promocyjnych,
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych kierowanych do mieszkańców Krakowa.
 4. Wspieranie merytoryczne realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych realizowanych we wszystkich obszarach działań Miasta.

4. Prowadzenia multimedialnej bazy materiałów promocyjnych (zdjęcia, materiały multimedialne, teksty o Krakowie, itd.) i nadzór nad udostępnianiem ich podmiotom zewnętrznym.

5. Obsługa projektów i przedsięwzięć promocyjnych, m.in. „Krakowska Wyprawka”, „Dzień Otwarty Magistratu”, „Piknik Krakowski”, itp.

6. Wsparcie w organizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym (w tym stałych imprez miejskich), w tym zlecanie wykonania lub podwykonania ww. działań właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa i miejskim jednostkom organizacyjnym.

7. Opracowywanie koncepcji i techniczne wykonanie materiałów promocyjnych, w tym prezentacji multimedialnych.

8. Udział w opracowywaniu koncepcji gadżetów i wydawnictw promocyjnych Miasta.

9. Aktualizacja treści stron internetowych i miejskich serwisów internetowych w zakresie działań promocyjnych Miasta.

10. Realizacja oraz współpraca w zakresie działań Public Relations ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa (w szczególności z Biurem Prasowym) oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

11. Współpraca ze spółkami miejskimi w zakresie działań Public Relations.

12. Wsparcie organizacyjno-merytoryczne działań promocyjnych partnerów zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na wizerunek Miasta.

13. Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługobiorcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Sporządzanie stosownych protokołów i rozliczeń.

15. Publikowanie i aktualizowanie informacji w Intranecie UMK oraz Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z zakresem realizowanych zadań Referatu.

16. Aktualizowanie i przesyłania do Kancelarii Prezydenta informacji o uzyskanych przez Miasto Kraków nagrodach i wyróżnieniach w ramach tematyki zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki.

17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Dyrektora Wydziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Promocji i Turystyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 do 3.500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 9 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru