PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ REFERACIE OPŁAT DOT. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (10 ETATÓW)
(NR REF. 15-GS-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

     • Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

     • Wykształcenie wyższe: prawo, geodezja, ekonomia: specjalność – gospodarowanie nieruchomościami, administracja.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

  • Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

  • Znajomość ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

  • Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

  • Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

  • Staż pracy min. 6 miesięcy w administracji publicznej lub w kancelarii prawnej.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  • Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującymi procedurami.

  • Prowadzenie postępowań dotyczących:

   wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (z urzędu i na wniosek),

   ustalania i naliczania opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz sporządzanie zaświadczeń w tym zakresie dla właścicieli i współwłaścicieli gruntów,

   ustalania na wniosek właściciela lub współwłaściciela w drodze decyzji administracyjnej wysokości i okresu wnoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   informowania na wniosek właściciela lub współwłaściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   ustalania w drodze decyzji administracyjnej na wniosek właściciela lub współwłaściciela gruntu wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   waloryzacji opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   udzielenia pomocy de minimis i wydawania zaświadczeń w tym zakresie,

   ustalania wysokości dopłat w przypadku przekroczenia progu pomocy de minimis w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   ustalenia na wniosek właściciela lub współwłaściciela gruntu innego niż ustawowy terminu płatności opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

   rozłożenia na raty na wniosek właściciela lub współwłaściciela gruntu opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  • Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w prowadzonych sprawach.

  • Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców

  i kierownika referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  • Formularz zgłoszeniowy.

  • Dokument potwierdzający tożsamość.

  • Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

  (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

  Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

  Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 10 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru