PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻTKOWNIKÓW UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 10-IT-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. • Wykształcenie o najmniej średnie.

  • udokumentowane, co najmniej 2 letnie, doświadczenie w zakresie świadczenia usługi wsparcia IT lub zarządzania zespołem świadczącym takie usługi.

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1. Ogólna, podstawowa znajomość technologii ICT, w zakresie sprzętu komputerowego, usług środowiska systemowego Windows oraz aplikacji funkcjonujących w środowiskach klient – serwer.

  2. Ogólna, podstawowa znajomość ITIL

  3. Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w zakresie normy ISO 27001.

  4. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników.

  5. Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatów poświadczających ukończenie szkoleń z zakresu ITIL, bezpieczeństwa informacji oraz dot. zarządzania zespołem.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Koordynacja pracy zespołu I linii wsparcia zgodnie z założonymi planami i standardami jakościowymi.

  2. Utrzymywanie pojedynczego punktu kontaktu dla użytkowników UMK.

  3. Zarządzanie awariami SI UMK w zakresie koordynacji działań pozostałych linii wsparcia.

  4. Analizowanie oraz eskalacja nierozstrzygniętych problemów w celu szybszego ich rozwiązania

  5. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rejestru zgłaszanych awarii i wykonanych interwencji w systemie Atmosfera.

  6. Analizowanie aktywności I linii wsparcia i rekomendacja zmian mających na celu ciągłą poprawę efektywności i wydajności

  7. Odpowiedzialność za budowę bazy wiedzy w zakresie kompetencji

  8. Dbałość o stały rozwój kompetencji zespołu I linii wsparcia, służący zwiększaniu satysfakcji użytkowników końcowych.

  9. Przygotowywanie raportów dla świadczonych usług na potrzeby kierownictwa IT.

  10. Uzgodnienie warunków realizacji nowych usług informatycznych przeznaczonych dla pracowników UMK.

  11. Przekazywanie kierownikowi referatu propozycji nagradzania pracowników I linii wsparcia

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Młodszy Referent, Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 30 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 3 stycznia 2019 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

  e-mailowy

   

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru