PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 8-IT-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. • Wykształcenie: wyższe: Informatyka lub Fizyka lub Matematyka

  lub

  • wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  • Znajomość języka SQL

  • Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu

  • Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

  • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007)

  • Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych

  • Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

  • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu

  • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi w tym:

  • zarządzanie kontami Użytkowników,

  • monitoring i optymalizacja działania aplikacji

  • planowanie, usprawnianie i rozwój aplikacji

  • eksploatacja i utrzymanie ciągłości pracy aplikacji

  • zarządzanie słownikami

  • zarządzanie i realizacja postanowień umów Asysty Technicznej i Konserwacji

  • zarządzanie licencjami i dokumentacją techniczną

  • opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu o dane zawarte w aplikacjach

  • koordynowanie i nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym

  • zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii

  • bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem zarządzania usługami IT (II linia wsparcia)

  • prowadzenie dziennika zdarzeń dla aplikacji

  • wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału

  • zarządzanie zmianami w aplikacjach oraz koordynacja wdrażania modernizacji dla tych aplikacji

  • analizowanie procesów informacyjnych dla prowadzonych aplikacji

  • opracowywanie przepływu danych dla aplikacji

  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji

  • monitorowanie prawidłowego i zgodnego z prawem wykorzystywania aplikacji

  b) Koordynacja wdrażania nowych aplikacji w Urzędzie Miasta Krakowa ,

  c) Udział w projektach informatycznych,

  d) Zapewnienie bezpieczeństwa elementom SI UMK w zakresie dotyczącym aplikacji,

  e) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i udział w procedowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań,

  f) Udział (w tym koordynacja) w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych,

  g) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań,

  h) Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacja informacji w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji postępowania z dokumentacją obowiązującą w Wydziale Informatyki,

  i) Przygotowywanie i koordynacja wdrażania modułów integrujących aplikacje,

  j) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji,

  k) Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji,

  l) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK,

  m) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI UMK,

  n) Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego ,

  o) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych ,

  p) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

   

   

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) Formularz zgłoszeniowy,

  b) Dokument potwierdzający tożsamość,

  c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 12 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

  e-mailowy.

   

   

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru