PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 7-IT-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie :

  - wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka

  lub

  - wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub siecią informatyczną potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  • Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery, półki dyskowe i macierze dyskowe).

  • Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux – Red Hat Enterprise, CentOS i Debian oraz zarządzania usługami sieciowymi i webowymi w tych systemach.

  • Umiejętność zarządzania serwerami: www (Apache, Nginx), aplikacji (JBoss/WildFly, Tomcat), usługami sieciowymi oraz kontenerami (Docker).

  • Znajomość rozwiązań do zdalnego zarządzania oprogramowaniem, monitoringu infrastruktury teleinformatycznej (m. in. Solarwinds, Zabbix).

  • Posiadanie certyfikatów z zakresu z zakresu administracji i konfiguracji systemów operacyjnych z rodziny Linux (CentOS, Red Hat lub Debian).

  • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

  • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

  • Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

  • Umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel, Outlook oraz OneNote.

  • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa, a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, w tym:

  a) zarządzanie serwerami Linux (Red Hat Enteprise, CentOS, Debian), zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi w środowisku VMware,

  b) zarządzanie serwerami: www (Apache, Nginx), aplikacji (JBoss/WildFly, Tomcat), usługami sieciowymi oraz kontenerami (Docker),

  2. Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

  a) zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

  b) zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

  c) planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie tej rozbudowy,

  d) zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

  3. Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

  W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii klasy Enterprise (zespół administratorów zarządza środowiskiem sieciowym, serwerowym i bazodanowym, składającym się ze sprzętu renomowanych producentów, system składający się z ok. 300 urządzeń aktywnych, ok. 3000 urządzeń końcowych w ok. 20 lokalizacjach na terenie Krakowa, ok. 180 serwerów i ok. 30 baz danych).

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

  e-mailowy.

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru