PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 7-ML-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. • Wykształcenie: wyższe magisterskie.

  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej – co najmniej 6 miesięcy.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  • Znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

  • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

  • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm).

  • Znajomość Statutu Miasta Krakowa - uchwała Nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa z późn. zm).

  • Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa – Zarządzenie nr 1434/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

  • Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1355/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

  • Doświadczenie w prowadzeniu obsługi sekretarskiej lub kancelaryjnej.

   

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  • Prowadzenie obsługi sekretariatu Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa

  • Wprowadzanie przyjętej korespondencji i przesyłek do systemu RISS.

  • Sprawdzanie kompletności załączników, eliminowanie korespondencji niewłaściwie skierowanej i przekazywanie jej do właściwego Wydziału.

  • Potwierdzanie wpływu pism do Wydziału oraz przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych referatów Wydziału.

  • Przekazywanie opieczętowanej i ponumerowanej korespondencji z rozdzielni poczty, łącznie z dziennymi wydrukami komputerowymi przygotowanymi oddzielnie dla poszczególnych referatów Wydziału.

  • Udzielanie informacji dla stron ustnie i telefonicznie w zakresie kompetencji i zakresów działania komórek w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Referatów w Wydziale Mieszkalnictwa.

  • Prowadzenie rejestrów procedur zewnętrznych i wewnętrznych oraz poleceń i zarządzeń Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa, a także rejestrów upoważnień i pełnomocnictw.

  • Prowadzenie rejestru oraz rozliczanie biletów i kart komunikacji miejskiej.

  • Prowadzenie wewnętrznej kontroli dotyczącej dyscypliny pracowników.

  • Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych, wyjść prywatnych i godzin nadliczbowych.

  • Zaopatrywanie Wydziału w środki trwałe, wyposażenie i materiały biurowe.

  • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych.

  • Przygotowanie skierowań pracowników na badania profilaktyczne.

  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej zaświadczenia lekarskie.

  • Obsługa elektronicznego konta poczty wydziałowej.

  • Ewidencjonowanie i kontrolowanie terminowości załatwiania skarg wniosków i petycji.

  • Porządkowanie dokumentów i przygotowywanie ich do archiwizacji.

  • Sporządzanie spisów akt przekazywanych do archiwum.

  • Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

  • Inne czynności zlecone przez przełożonych.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 9 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 14:00 sala Konferencyjna (parter) Kraków ul. Wielopole 17a Budynek UMK

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

  e-mailowy.

   

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru