PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DECYZJI AKTUALIZACYJNYCH EGiB W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
(NR REF. 8-GD-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe geodezyjne.
 3. Minimum półroczne doświadczenie w zakresie geodezji i kartografii.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
 2. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).
 3. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 4. Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).
 5. Znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
 6. Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864)
 7. Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)
 8. Znajomość ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1916).
 9. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.
 10. Posiadanie uprawnień zawodowych zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) w zakresach 1 lub 2.
 11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Prowadzenie rejestru załatwianych spraw.
 2. Bieżące rejestrowanie korespondencji wpływającej w ramach załatwianych spraw w odpowiednim podsystemie informatycznym.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków (w tym również w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz rozpatrywania zarzutów do modernizacji) i klasyfikacji gruntów oraz przygotowywanie decyzji w wyżej wymienionych sprawach.
 4. Przeprowadzanie w terenie oględzin w sprawach wynikających z zakresu czynności oraz sporządzanie protokołów z oględzin.
 5. Udzielanie informacji, obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (w tym również w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz rozpatrywania zarzutów do modernizacji) i klasyfikacji gruntów.
 6. Archiwizowanie dokumentów oraz przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.
 7. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału lub Jego Zastępców.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 3. Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.
 4. Stanowisko: Referent lub Podinspektor.
 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/. 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe- oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia). 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

 1. pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. drugi etap - test wiedzy i umiejętności,
 3. trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 6 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali Dietla w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru