PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MSIP) W WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 7-GD-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe: o specjalizacji z systemów informacji o terenie, informacji przestrzennej, systemów informacji geograficznej (GIS), informatycznej.
 3. Półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w systemach GIS.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 

 1. Znajomość ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U z 2018 r. poz. 1472 ze zm.).
 2. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
 3. Znajomość ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).
 5. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).
 6. Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247 ze zm.).
 7. Znajomość i umiejętność praktyczne w aplikacjach pakietu ESRI, ArcMapa w.10.5 lub wyższa – potwierdzone testem praktycznym na etapie naboru.
 8. Znajomość i umiejętność praktyczne w aplikacji QGIS w.2.18.16 lub wyższej – potwierdzone testem praktycznym na etapie naboru.
 9. Znajomość i umiejętności praktyczne z korzystania z ArcGIS Online potwierdzone testem praktycznym na etapie naboru https://www.arcgis.com.
 10. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.
 11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.
 12. Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 – średniozaawansowany potwierdzona stosownym zaświadczeniem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Obsługa wizualizacji obiektów graficznych i ich prezentacji na łamach Portalu MSIP Obserwatorium i Portalu MSIP w ramach Miejskiej Platformy Internetowej (MPI).
 2. Współpraca z Administratorem Systemu w zakresie udostępniania danych z Hurtowni Danych MSIP (HDMSIP) zgodnie z zasadami określonymi przez Koordynatora MSIP (Dyrektora Wydziału Geodezji) oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa (UMK), miejskimi jednostkami (MJ) oraz innymi instytucjami w zakresie budowy i funkcjonowania MSIP dla Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, MJ oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji w MSIP.
 5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, MJ oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania standardów tworzenia obiektów graficznych na potrzeby wizualizacji i prezentacji danych gromadzonych w Źródłowych Bazach Danych (ZBD) zgodnie z wymogami Koordynatora MSIP.
 6. Wykonywanie poleceń Koordynatora MSIP, Zastępców Dyrektora Wydziału oraz kierownika referatu w zakresie budowy i eksploatacji systemu MSIP.
 7. Obsługa techniczna importów danych z Źródłowych Baz Danych (ZDP) do HDMSIP.
 8. Monitorowanie zgodności lokalizacji obiektów graficznych zapisanych w HDMSIP z danymi z Źródłowych Baz Danych (ZBD).
 9. Obsługa techniczna aplikacji MSIP w zakresie konwersji, transformacji, wizualizacji, prezentacji obiektów graficznych.
 10. Tworzenie i obsługa techniczna aplikacji do udostępniania usług dotyczących ZDP oraz usług danych przestrzennych tzn.: usługi wyszukiwania (WCS), przeglądania (WMS), pobierania (WFS).
 11. Przygotowywanie warunków technicznych do zamówień publicznych udzielanych w związku z zakładaniem tematycznych baz danych.
 12. Wspieranie użytkowników systemu MSIP w zakresie wykorzystania i przetwarzania danych przestrzennych HDMSIP.
 13. Przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników obowiązującej aplikacji MSIP.
 14. Współpraca z Administratorem Systemu w zakresie programu szkoleń użytkowników aplikacji MSIP.
 15. Wykonywanie analiz z wykorzystaniem danych zgromadzonych w HDMSIP.
 16. Wykonywanie map i analiz z wykorzystaniem danych zgromadzonych w HDMSIP na zlecenie Koordynatora MSIP.
 17. Wspieranie użytkowników w zakresie wykorzystania danych przestrzennych do realizacji zadań statutowych.
 18. Udział w pracach wdrożeniowych nowych aplikacji i programów stosowanych w Wydziale Geodezji.
 19. Dbanie o rozwój MSIP i wsparcie merytoryczne w tym zakresie.
 20. Śledzenie zmian legislacyjnych w zakresie tematyki związanej z infrastrukturą przestrzenną, geodezją i kartografią.
 21. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych oraz instrukcji i wytycznych technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.
 22. Prowadzenie kart pracy w systemie RCP.
 23. Przygotowywanie, monitoring, optymalizacja i zarządzanie projektami rozwojowymi MSIP.
 24. Inne prace zlecone przez Dyrektora Wydziału i jego Zastępców oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 3. Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.
 4. Stanowisko: Referent lub Podinspektor.
 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe- oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

• pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

• drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

• trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 6 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 8.00 w sali Dietla w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru