PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ WYDZIAŁ FINANSOWY UMK
(NR REF. 8-FK-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. wykształcenie: wyższe (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość),
 3. doświadczenie zawodowe : min 1 rok pracy w służbach finansowo-księgowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):


1. znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych:

1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

3) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1458),

2. znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej:

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.).

3. znajomość przepisów dotyczących sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

1) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r.poz.109 z późn.zm.),

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1773).

4. Praktyczna znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

5. Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych.

6. Praktyczna umiejętność sporządzania raportów kasowych.

7. Preferowany Certyfikat „Rozpoznawanie znaków pieniężnych”, zaświadczenie o ukończeniu kursu kasjera złotówkowego, zaświadczenie o ukończeniu kursu kasjera walutowo-złotówkowego.

8. Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę, nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


1) Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych,

2) Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków bieżących,

3) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego, kategorii zadań,

4) Sporządzanie sprawozdawczości w powyższym zakresie,

5) Przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów w formie i terminach przewidzianych w ustawie o rachunkowości,

6) Prowadzenie obsługi kasowej zadań realizowanych przez wydziały UMK w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, ZFŚS, depozytów i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej– w ramach zastępstwa podczas nieobecności pracownika odpowiedzialnego za obsługę kasową.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:


• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Finansowy – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 4 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 8.00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru