PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 15-PD-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe – co najmniej 6 miesięcy pracy w służbach finansowo-podatkowych lub finansowo-księgowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.2018.800),

b) znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (tj. Dz.U.2018.1454),

c) znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.2018.1314) – Dział I Rozdział 1- 6 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2017.1483),

d) znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2018.994),

e) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2018.395),

f) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

z dnia 9 stycznia 2018 r. (tj. Dz.U.2018.109.),

g) znajomość Zarządzenia Nr 658/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Opłat (dostępne na stronie www.bip.krakow.pl),

h) praktyczna umiejętność stosowania ww. przepisów,

i) praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


1. Dokonywanie zapisów księgowych na kartach analitycznych podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie wnoszonych wpłat.

2. Wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystawianie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych.

3. Informowanie organu egzekucyjnego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość zaległości objętej tytułem wykonawczym.

4. Wydawanie postanowień o zaliczeniu nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu wpłaty.

5. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

6. Obsługa stron (udzielanie informacji) w zakresie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów okresowych z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Weryfikacja sald.

9. Wyjaśnianie i likwidacja nadpłat.

10. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych zaświadczeń.

11. Przechowywanie dokumentów księgowych i ich archiwizacja.

12. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:


• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat– Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 2 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 10.30 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru