PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 ETATY)
(NR REF. 1-SC-2018)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) wykształcenie wyższe,

c) staż pracy w urzędach administracji publicznej min. 6 miesięcy,

d) dyspozycyjność (praca do godz. 18ºº i w soboty do godz. 20ºº przy zachowaniu obowiązujących norm pracy).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a. znajomość przepisów ustawy prawa o aktach stanu cywilnego,

b. znajomość przepisów kodeks postępowania administracyjnego,

c. znajomość przepisów ustawy o opłacie skarbowej(w zakresie opłat za czynności dokonywane w USC, np. za odpisy aktów stanu cywilnego, decyzje),

d. znajomość podstawowych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł 1 Małżeństwo, Dział 1 Zawarcie małżeństwa, Dział II Prawa i obowiązki małżonków, Dział IV Ustanie małżeństwa, Tytuł II Pokrewieństwo, Dział 1 Rodzice i dzieci),

e. umiejętność rozmowy z mieszkańcem załatwiającym sprawy z zakresu USC,

f. znajomość przepisów wykonawczych do ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

g. znajomość zasad migracji aktów stanu cywilnego,

h. znajomość przepisów ustawy o ewidencji ludność (w zakresie dot. obowiązków kierownika USC)

i. dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji publicznej w zakresie ewidencji ludności, lub rejestracji stanu cywilnego, lub dowodów osobistych, lub dokumentów paszportowych, lub obywatelstwa,

j. dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu prawa, administracji lub studiów podyplomowych z administracji,,

k. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. sporządzanie projektów protokołów zgłoszeń (urodzeń, zgonów)

b. sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i obsługa uroczystości zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy 50-lecia zawarcia małżeństwa,

c. sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych,

d. zamieszczanie przypisków pod aktami urodzeń, małżeństwa i zgonów,

e. sporządzanie projektów protokołów oświadczeń wpływających na treść aktów stanu cywilnego,

f. systematyczne kompletowanie aktów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

g. sporządzanie i wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

h. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o przyjętych sakramentach,

i. sporządzanie projektów zmian w aktach urodzeń, małżeństw, zgonów na podstawie wyroków, postanowień sądowych i decyzji administracyjnych oraz po sprostowaniu i uzupełnieniu aktów stanu cywilnego w trybie czynności materialno-technicznej,

j. przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

k. występowanie do właściwych USC z wnioskiem o przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

l. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw, zgonów,

m. dbanie o prawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,

n. właściwe zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania jakimi są blankiety zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego,

o. przygotowanie projektów wpisów aktualizacji danych osobowych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL,,

p. współdziałanie z organami gmin ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL,

q. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej,

r. użytkowanie systemu Źródło w ramach posiadanych uprawnień,,

s. prowadzenie poboru opłaty skarbowej,

t. rozliczanie się z pobranych kwitariuszy i gotówki uzyskanej z poboru opłaty skarbowej

w następnym dniu roboczym od ich pobraniu od kasjera,

u. w razie potrzeby wykonywanie innych czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego

v. i ewidencji ludności.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. wymiar czasu pracy: 1 etat

b. stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 3.000-3500 złotych brutto miesięcznie (w zależności od posiadanego stażu pracy),

dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

c. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

d. godziny pracy: pn.-pt 7³º-18ºº (8 h dziennie w ramach przemiennego czasu pracy zgodnie z harmonogramem) oraz w wyznaczone harmonogramem soboty w godzinach zgodnych z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Krakowa

 

5. Wymagane dokumenty:

a. formularz zgłoszeniowy,

b. dokument potwierdzający tożsamość,

c. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 3.12.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 10.12.2018 roku o godz. 8ºº

w Sali Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru