PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEDŁUŻEŃ UMÓW NAJMU WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 6-ML-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. • Wykształcenie: wyższe.

  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej – co najmniej 6 miesięcy.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1. Znajomość zagadnień dotyczących najmu zawartych w ustawie z dnia

  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

  2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

  3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.).

  4. Znajomość Uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z późn. zm.)

  5. Znajomość uchwały Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

  6. Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa – Zarządzenie nr 1434/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

  7. Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1355/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  W szczególności:

  1. Klasyfikowanie i weryfikacja wniosków o przedłużenie umów najmu lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń i wydawanie skierowań dla osób spełniających kryteria uprawniające do dalszego zajmowania lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń.

  2. Szczegółowa weryfikacja wniosków o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających o ubieganie się o pomoc mieszkaniową Gminy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego

  3. Weryfikacja wniosków o wstrzymanie czynności eksmisyjnych w stosunku do osób, które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego.

  4. Weryfikacja i realizacja wniosków osób, ubiegających się o zamianę zajmowanego lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach procedury przedłużania umowy najmu.

  5. Dokonywanie wizji lokalowych i ocena warunków socjalno-mieszkaniowych

  w oparciu o kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego w sprawach osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

  6. Współpraca z Radami Dzielnic, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej w sprawach osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

  7. Wyrażanie stanowiska w sprawach sądowych, w których może zostać orzeczone prawo do lokalu socjalnego w ramach procedury przedłużania umowy najmu.

  8. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji z elektronicznych baz danych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz z Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub administracji właściwego budynku w celu weryfikacji warunków rodzinnych oraz socjalno-mieszkaniowych wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem oraz w zakresie zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

  9. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dotyczących wnioskodawców oraz osób objętych wnioskiem w zakresie własności, współwłasności oraz innych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, budynków lub innych nieruchomości w Krakowie oraz w miejscowościach pobliskich,

  10. Przyjmowanie stron i ich pełnomocników w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielanie im wyczerpujących wyjaśnień i informacji dot. biegu spraw, udzielanie pisemnych odpowiedzi przygotowywanie żądanych informacji w zakresie wykonywanej pracy,

  11. Sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje Radnych Miasta Krakowa i wnioski poselskie,

  12. Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma przekazywane na podpis Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora Magistratu, Dyrektora Wydziału,

  13. Czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki oraz prowadzeniem korespondencji Referatu.

  14. Prowadzenie bazy danych osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

  15. Bieżąca obsługa Dyrektora Wydziału i Zastępcy Dyrektora Wydziału w zakresie przyjęć stron,

  16. Wydzielanie w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków zasobu lokali socjalnych z przeznaczeniem na wynajem, wyłączanie lokali z zasobu lokali socjalnych, wyłączanie tymczasowych pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń i przyłączanie jako lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

  17. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z funkcją administratora merytorycznego pustostanów w Zintegrowanym Systemie Zarzadzania Nieruchomościami oraz obsługa bieżących spraw w tym systemie.

  18. Udzielanie odpowiedzi w kwestii sposobu zagospodarowania pustostanów .

  19. Przekazywanie pustostanów do sprzedaży.

  20. Okresowa weryfikacja pustostanów pozostających na koncie Referatu.

  21. Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami dotyczących czynności związanych z zakresem działalności referatu.

  22. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

  23. Inne czynności zlecone przez przełożonych.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 8:00 sala Konferencyjna (parter) Kraków ul. Wielopole 17a Budynek UMK

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

   

   

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru