PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 13-PD-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe – min. 1 rok pracy na stanowisku kasjerskim,
 4. certyfikat „Rozpoznawanie znaków pieniężnych”.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. znajomość podstawowych zagadnień ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty,

2. znajomość podstawowych zagadnień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa, a w szczególności Dział od I do III,

3. znajomość podstawowych zagadnień ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych,

4. znajomość podstawowych zagadnień ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości – Rozdział II i III oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r.

w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,

5. znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ,

6. znajomość Zarządzenia Nr 2458/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat (dostępna na stronie www.bip.krakow.pl),

7. umiejętność interpretacji ww. przepisów,

8. umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

9. praktyczna umiejętność w zakresie Obsługi kasowej:

a) sporządzanie dokumentacji kasowej,

b) czas przeliczenia gotówki,

c) umiejętność rozpoznania falsyfikatu,

d) znajomość obsługi komputera

10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


1. Przyjmowanie do kasy w wyznaczonych godzinach wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności.

2. Dokonywanie transakcji przy użyciu kart płatniczych i obsługa terminala POS zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Instrukcji Obsługi Terminala POS.

3. Codzienne uzgadnianie stanu gotówki przyjętej ze stanem wystawionych pokwitowań wpłat.

4. Wystawianie dowodów wpłaty KP oraz sporządzanie raportów kasowych.

5. Przygotowywanie pakietów z gotówką i bankowym dowodem wpłaty oraz zdawanie konwojentowi celem odprowadzenia do banku.

6. Codzienne inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki w kasie.

7. Zabezpieczenie pomieszczenia kasowego po zakończeniu dniu pracy.

8. Przekazywanie przyjętych i uzgodnionych kwitów upoważnionym pracownikom Referatu Księgowości celem ich zaewidencjonowania.

9. Przechowywanie wszelkich dowodów i dokumentów księgowych w określonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w podziale na miesiące w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

10. Współpraca z pozostałymi pracownikami Referatu w zakresie wzajemnej wymiany i wykorzystywania materiałów i wiadomości mających znaczenie dla właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

11. Współpraca z innymi Wydziałami w zakresie załatwionych spraw indywidualnych.

12. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Referatu.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:


• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat– Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:


a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:


pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 18 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 8.00 sala Kupiecka przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru