PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REFERAT PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 13-GS-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe: prawnicze.

  3. Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub kancelariach prawnych.

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

   

  • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  • Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

  • Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

  • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

  • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  • Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

  • Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

  • Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  • Prowadzenie postępowań zmierzających do nabycia w trybie zamiany nieruchomości lub ich części, w związku z zakładaniem infrastruktury technicznej z uwagi na niemożność korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

  • Prowadzenie postępowań dotyczących zamiany nieruchomości lub ich części pomiędzy Gminą Miejską Kraków a osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach nie związanych z realizacją inwestycji strategicznych oraz przyszłych inwestycji programowych.

  • Prowadzenie postępowań dotyczących zamiany nieruchomości lub ich części pomiędzy Gminą Miejską Kraków a jednostkami samorządu terytorialnego lub Skarbem Państwa.

  • Przygotowanie projektów wystąpień do Ministra Finansów w sprawach dotyczących stosowania ustawy o podatku od towarów i usług z zakresu działania Referatu.

  • Przygotowywanie wystąpień do wnioskodawców i stron postępowania o uzupełnienie wniosku wymaganymi do sprawy dokumentami, złożenie wyjaśnień i zajęcie stanowiska.

  • Przygotowywanie wystąpień o opinie i informacje do innych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i instytucji.

  • Badanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza odnośnie ujawnionego w nich stanu własności oraz wcześniejszych wpisów dotyczących poprzednich właścicieli i przeprowadzanie analizy zawartych w aktach ksiąg wieczystych dokumentów.

  • Przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza Wydziału Ksiąg Wieczystych o poświadczenie prawa własności, ujawnienie obciążeń hipotecznych, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i inne.

  • Przygotowywanie wystąpień do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Archiwum Państwowego o udostępnienie akt archiwalnych.

  • Uzyskiwanie dokumentacji geodezyjnej - map, wykazów zmian gruntowych, wypisów z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa lub innych jednostek geodezyjnych.

  • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla zlecenia rzeczoznawcom majątkowym opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

  • Prowadzenie negocjacji cen z właścicielami nabywanych w trybie zamiany nieruchomości.

  • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących postępowań objętych zakresem działania referatu.

  • Przygotowywanie wniosków o wypłatę należności dla osób fizycznych i prawnych w przypadku nie ekwiwalentnych zamian nieruchomości.

  • Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy, powiatu w związku z prowadzonymi sprawami.

  • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków zawartych umów.

  • Opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań.

  • Przeprowadzanie wizji w terenie.

  • Udzielanie informacji i wyjaśnień stronom.

  • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  • Formularz zgłoszeniowy.

  • Dokument potwierdzający tożsamość.

  • Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

  (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

  Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

  Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 4 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 8:00 Sala 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru