PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
(NR REF. 6-EW-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 

• Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

• Znajomość ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dział III wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne)

• Umiejętność interpretacji ww. przepisów.

• Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

• Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

• Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. Przygotowywanie projektów postanowień i innych pism niezbędnych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

2. Udzielanie odpowiedzi, w przewidzianej przez prawo formie i treści oraz terminie, na złożone przez uczestników postępowań wnioski dotyczące egzekucji administracyjnej.

3. Przygotowywanie projektów pism w sprawie przekazania akt przy zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, przekazanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do Sądu Rejonowego, celem rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji.

4. Po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji, przygotowywanie projektów pism dotyczących przekazania tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego lub zgodnie z rozstrzygnięciem ustawowym według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach, w których Prezydent Miasta Krakowa został wyznaczony do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

6. Podział kwoty uzyskanej w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa egzekucji łącznej oraz przekazywanie kwot z wydzielonego rachunku bankowego organu egzekucyjnego.

7. Przygotowywanie projektów podziału kwoty uzyskanej w prowadzonej egzekucji łącznej.

8. Przygotowywanie projektów postanowień w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji łącznej.

9. Przygotowywanie projektów innych postanowień oraz prowadzenie korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego.

10. Wymiana korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi.

11. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym.

12. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału, zastępcę Dyrektora Wydziału, Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 do 3.300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 4 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 8:00 sala Kupiecka UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru