PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAWNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT) %
(NR REF. 9-AU-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek prawo.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów wykonawczych,

2) znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

3) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

4) znajomość przepisów ustawy o własności lokali,

5) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,

6) znajomość przepisów ustrojowego prawa administracyjnego,

7) umiejętność interpretacji przepisów prawnych, w szczególności prawa administracyjnego procesowego i materialnego,

8) umiejętność formułowania pisemnych i ustnych opinii dotyczących rozstrzygnięcia przedstawionego stanu faktycznego oraz dokumentacji architektonicznej i urbanistycznej.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

- Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1) bieżąca obsługa prawna Wydziału,

2) konsultowanie spraw z zakresu procedury administracyjnej i stosunków cywilnoprawnych w postępowaniach administracyjnych,

3) konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem merytorycznym i formalnym, współudział w opracowywaniu rozstrzygnięć,

4) współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w szczególnie skomplikowanych merytorycznie i prawnie zagadnieniach związanych z wydawaniem decyzji i załatwianiem spraw,

5) konsultacja formalna i merytoryczna postępowań prowadzonych w nadzwyczajnych trybach weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych oraz przygotowywanie wzorów pism i rozstrzygnięć w tych sprawach,

6) badanie spraw administracyjnych zleconych przez przełożonych,

7) gromadzenie i analiza orzecznictwa administracyjnego i cywilnego w zakresie związanym z zakresem działania Wydziału,

8) bieżąca analiza przepisów prawnych dotyczących zagadnień należących do kompetencji Wydziału i sporządzanie pisemnych informacji na temat wprowadzonych zmian w przepisach dla wszystkich pracowników Wydziału,

9) inicjowanie, wszczynanie i udział w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z ustanawianiem kuratorów dla osób nieobecnych oraz w sprawach spadków nieobjętych,

10) przygotowywanie stanowisk dotyczących skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

11) współpraca z Zespołem Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Krakowa w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz organami wyższej instancji w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału, w szczególności przygotowywanie stanowisk dotyczących pozwów, wezwań do zawarcia próby ugodowej, skarg i sporów kompetencyjnych,

12) opracowywanie ogólnych wytycznych związanych z wydawaniem decyzji i sposobem załatwiania spraw, projektów poleceń służbowych Dyrektora Wydziału w tym zakresie oraz wzorów rozstrzygnięć w sprawach szczególnie skomplikowanych,

13) prowadzenie kwerendy dokumentów w Archiwum Narodowym oraz w sądach powszechnych i administracyjnych w związku z prowadzonymi w Wydziale postępowaniami, jak również w celu inicjowania postępowań w sprawie o ustanowienie kuratorów dla osób nieobecnych oraz w sprawach spadków nieobjętych,

14) formalno-prawna konsultacja odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia poselskie i senatorskie oraz interwencje dotyczące zakresu działania Wydziału,

15) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi dotyczące Wydziału, ich ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Kontroli Wewnętrznej,

16) przygotowywanie kompleksowych odpowiedzi na zapytania dziennikarskie i współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami Wydziału oraz Biurem Prasowym.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy

o pracę na czas nieokreślony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie

z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Architektury i Urbanistyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 21 października 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 25 października 2018 roku o godz. 8:00 sala 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru