PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 10-GS-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe: prawo, administracja publiczna lub geodezja.

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych lub firmach geodezyjnych.

 Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

• Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

• Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Prowadzenie spraw, przygotowywanie i zawieranie umów dzierżaw i użyczeń nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków.

• Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wydzierżawiania, oddania w użyczenie i ich realizacja po podjęciu.

• Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

• Wypowiadanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia umów dzierżaw i użyczeń.

• Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących przejęcia i przekazania nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania Referatu.

• Nadzór z zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.

• Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania Referatu.

• Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat.

• Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich w związku z prowadzonymi sprawami.

• Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi dot. wydania nieruchomości po zakończonej umowie, naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w sprawach należących do zakresu działania Referatu.

• Prowadzenie i aktualizacja bazy danych i rejestrów związanych z zakresem dzierżaw i użyczań nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków.

• Monitorowanie rynku dzierżaw nieruchomości w zakresie wysokości stawek czynszu dzierżawnego i podejmowanie czynności związanych ze zmianą lub waloryzacją stawek czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy.

• Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię.

• Badanie i analiza treści ksiąg wieczystych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 22 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru