PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK 4 ETATY
(NR REF. 6-SO-2018)

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe.

• Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów albo pomocy państwa w wychowaniu dzieci lub doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy w ośrodkach pomocy społecznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

b) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

c) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

d) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

e) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

f) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

g) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

h) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

i) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wyklucza wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego.

b) Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganymi dokumentami.

c) Weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

d) Przygotowywanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

e) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego.

f) Prowadzenie ewidencji wniosków.

g) Sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń.

h) Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.

i) Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

j) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

k) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

l) Użytkowanie podsystemu informatycznego SWR i OFA oraz poczty elektronicznej.

m) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Spraw Społecznych – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.400,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 1 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 lipca 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru