PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKA URZĘDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 3 etaty
(NR REF. 5-OR-2018)

 

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

 5. Dostęp  do najnowszych technologii,

 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie

 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - wymagania niezbędne (formalne)

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 2. Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat.

 3. Co najmniej 2-letni staż pracy, w tym minimum rok na stanowiskach związanych bezpośrednio  z procedowaniem udzielania zamówień publicznych,

   

Uwaga:  Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. podstawowa znajomość kodeksu cywilnego, zwłaszcza w zakresie części ogólnej i części dotyczącej zobowiązań,

 3. umiejętność analizowania informacji i wyciągania konstruktywnych wniosków, bez utraty strategicznej wizji działania nastawionego na rezultat,

 4. umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,

 5. umiejętność ustalania hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień,

 6. umiejętność redagowania pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 7. umiejętność właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy,

 8. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna i internet,

 9. znajomość baz danych aktów prawnych np. Lex, Legalis oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

 

Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. bieżące analizowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanego z procedurami udzielania zamówień publicznych,

 2. wykonywanie zadań i czynności przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej, w szczególności czuwanie nad właściwym tokiem postępowania i prowadzeniem wymaganej dokumentacji,

 3. weryfikacja materiałów złożonych przez właściwy wydział zamawiający UMK,

 4. redagowanie merytorycznych zapisów umowy w trakcie posiedzeń komisji,

 5. przygotowanie projektu stanowiska zamawiającego wobec złożonych środków ochrony prawnej,

 6. kompletowanie dokumentacji z każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przechowywanie ww. dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazanie jej do archiwizacji,

 7. monitorowanie toku postępowania i zgłaszanie przełożonym informacji o problemach i zagrożeniach,

 8. sprawozdawanie w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony  na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia    służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

 2. Wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie               z odrębnymi przepisami/,

 3. Miejsce pracy: Wydział  Organizacji i Nadzoru – Urząd Miasta Krakowa,

 4. Stanowisko : od referenta do głównego specjalisty

 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału  2.800,- do 4.500 (wraz z dodatkiem funkcyjnym dla osób zatrudnionych na stanowisku głównego specjalisty),- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie   o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.                   o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 1. Formularz zgłoszeniowy.

 2. Dokument potwierdzający tożsamość.

 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych, drugi etap - test wiedzy i  umiejętności, trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 8 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru