PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU TURYSTYKI W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
(NR REF. 5-PT-2018)

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

 • Dostęp  do najnowszych technologii,

 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

   

   

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne):

•  Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe.

• Minimum 6 miesięcy stażu pracy w jednostkach administracji publicznej lub w instytucjach państwowych posiadających w swoim zakresie promocję i rozwój turystyki

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Statut Miasta Krakowa).

• Znajomość ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

• Znajomość ustawy o usługach turystycznych i przepisów wykonawczych;

• Znajomość Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 oraz Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016 – 2022 i innych uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym turystyki i promocji.

• Wiedza o działaniach z zakresu rozwoju turystyki w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion turystyki w Wydziale Promocji i Turystyki.

• Komunikatywność i kreatywność, zorientowanie na osiąganie zamierzonych efektów.

• Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Przygotowanie, realizacja i nadzór oraz rozliczanie konkursów dla NGO zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, obsługa systemu Nawikus

2. Realizacja innych zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki i innych programów strategicznych.

3. Współorganizacja spotkań branżowych.

4. Przyjmowanie dziennikarzy zagranicznych i organizowanie pobytów touroperatorów.

5. Udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych.

6. Współudział w kreowaniu nowych atrakcji i produktów turystycznych.

7. Współpraca z przedstawicielami samorządów, branży turystycznej i innymi organizacjami w zakresie promocji turystycznej Krakowa.

8. Współudział w organizacji przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości oraz atrakcyjności krakowskiego produktu turystycznego, w tym usług turystycznych.

9. Współpraca z przedstawicielami podmiotów mających znaczący wpływ na rozwój turystyki w Krakowie.

10. Współpraca z innymi komórkami PT i jednostkami organizacyjnymi UMK oraz podmiotami, którym powierzono realizację zadań w zakresie prowadzonych spraw.

11. Przygotowanie umów i zleceń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw.

12. Realizacja Zarządzeń PMK oraz poleceń służbowych Dyrektora Magistratu.

13. Opracowywanie projektów odpowiedzi na: interpelacje, wnioski radnych i komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie w zakresie prowadzonych spraw.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Promocji i Turystyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 do 3.300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 8:30 sala Portretowa UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru