PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PRAWNYCH W BIURZE MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
(NR REF. 4-SA-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe prawnicze,

c) min. półroczny staż pracy w kancelarii prawnej lub urzędach administracji publicznej.

.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów prawa regulujących tzw. obrót konsumencki,

b) znajomość przepisów materialnych procedury cywilnej,

c) znajomość kodeksu wykroczeń i procedury w sprawach o wykroczeniach w zakresie zagadnień ochrony praw konsumentów,

d) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

e) znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego,

f) umiejętność prowadzenia mediacji i właściwej komunikacji z konsumentami,

g) umiejętność sporządzenia pism procesowych,

h) znajomość obsługi komputera i innych biurowych urządzeń elektronicznych,

i) umiejętność właściwej oceny dokumentów,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty(nie wykluczające wykonywania obowiązków na właściwym stanowisku)

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa merytoryczna zadań z zakresu ochrony poradnictwa konsumentów, przygotowania dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów niezbędnych materiałów dla realizacji zadań:

- zapewnienie konsumentom korzystania z bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej

w zakresie ochrony ich interesów,

- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do

toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego

w zakresie konsumentów,

- współdziałanie z właściwą terytorialnie delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów oraz organizacjami pozarządowymi do których celów statutowych

należy ochrona interesów konsumentów, w tym zawieranie z tymi organizacjami

porozumień w zakresie zlecania prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego

b) udzielanie mieszkańcom pomocy prawnej w sprawach o naruszenie praw i interesów konsumenckich.

c) okresowa analiza regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców zajmujących dominującą pozycję na rynku.

d) okresowa analiza aktów prawa miejscowego oraz uchwał i zarządzeń organów Miasta Krakowa w zakresie w jakim wpływają na ochronę konsumentów.

e) współpraca z komórkami organizacyjnymi tut. Wydziału w sprawach powierzonych przez konsumentów.

f) współpraca z pozostałymi Wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.

g) sporządzanie okresowych ocen ,analiz i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

h) wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 2.800-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

c) miejsce pracy: Wydział Spraw Administracyjnych,

d) zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 8.06.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą 14.06.2018 rok o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

  Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru