PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
(NR REF. 2-KZ-2018)


 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwacja dzieł sztuki lub pokrewne, historia o specjalizacji archiwizacja lub pokrewne związane z archiwizacją,

c) min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej lub instytucjach kultury na stanowiskach związanych z archiwizacją dokumentacji lub ochroną zabytków, dziedzictwa kulturowego.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość następujących przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz.217 ze zm.),

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych (Dz. U. Nr 14,poz.67),

- Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 2187 ze zm.),

- Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych

innych ustaw z 18.03.2010 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 474),

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań

archeologicznych z 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265),

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru

zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem z dnia 26 maja 2011 r.

(Dz. U. Nr 113, poz. 661),

- Kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

- Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie

powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwość Małopolskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. nr 283 poz. 1887) wraz z aneksem

nr 1/2013 z 12 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 6679),

b) umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie oraz umiejętność interpretacji ww. przepisów,

c) ogólna wiedz dotycząca zabytków i historii Krakowa w tym wiedza w zakresie problematyki związanej z ochroną zabytków i dziedzictwa (m.in. formy ochrony, zasób zabytków Krakowa, UNESCO),

d) znajomość zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków a w szczególności Referatu Ochrony Zabytków,

e) dodatkowe kwalifikacje- studia podyplomowe lub szkolenia w zakresie archiwistyki,

f) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD, EXCEL, OUTLOOK,

g) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie archiwum w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- przechowywanie, zabezpieczenie i porządkowanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie

jej ewidencji,

- archiwizowanie dokumentacji konserwatorskiej i wprowadzanie jej do bazy danych (aplikacja

Ewidencja Obiektów Zabytkowych),

- archiwizowanie spraw bieżących,

- przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych wytworzonych w Biurze MRK

do archiwum zakładowego zgodnie z przepisami,

- udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji do celów służbowych,

- wykonywanie kwerend dla stron oraz udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom

upoważnionym na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,

b) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (nie wpisanych do rejestru zabytków) z uwzględnieniem stanu własności, walorów zabytkowych, stanu technicznego poprzez gromadzenie materiałów

i wprowadzenie ich do bazy danych, w uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

c) wydawanie opinii, pozwoleń konserwatorskich i innych decyzji wynikających z ustawy o ochronie

i opiece nad zabytkami oraz Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

d) opiniowanie programów i zakresów prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych,

e) nadzór nad realizacją prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych poprzez inspekcje terenowe i udział w komisjach konserwatorskich,

f) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji,

g) przyjmowanie zawiadomień o działaniach mających wpływ na stan obiektów zabytkowych bez względu na ich stan własności,

h) gromadzenie materiałów oraz informacji związanych z zabytkami Krakowa, ich historią a także działaniami konserwatorskimi,

i) opracowywanie informacji naukowej dla działań strategicznych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Krakowa,

j) przygotowywanie materiałów do sporządzania dokumentów wynikających z wpisu Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i prowadzenie monitoringu,

k) popularyzacja wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury Krakowa,

l) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych a nie objętych niniejszym zakresem czynności.

 

  

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 2.800-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do dnia 5.06.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 11.06.2018 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru