PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZEDŁUŻEŃ UMÓW NAJMU W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 et. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 2-ML-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)
 a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie: wyższe,

• Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w sektorze administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość zagadnień dotyczących najmu zawartych w ustawie z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2017. poz. 459 z późn. zm.).

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.).

• Znajomość Uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z późn. zm.)

• Znajomość uchwały Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

• Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa – Zarządzenie nr 252/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

• Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1559/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

Wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań:

1. Klasyfikowanie i weryfikacja wniosków o przedłużenie umów najmu lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń i wydawanie skierowań dla osób spełniających kryteria uprawniające do dalszego zajmowania lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń.

2. Szczegółowa weryfikacja wniosków o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających o ubieganie się

o pomoc mieszkaniową Gminy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego

3. Weryfikacja wniosków o wstrzymanie czynności eksmisyjnych w stosunku do osób, które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego.

4. Weryfikacja i realizacja wniosków osób, ubiegających się o zamianę zajmowanego lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach procedury przedłużania umowy najmu.

5. Dokonywanie wizji lokalowych i ocena warunków socjalno-mieszkaniowych

w oparciu o kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego w sprawach osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

6. Współpraca z Radami Dzielnic, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej

w sprawach osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

7. Wyrażanie stanowiska w sprawach sądowych, w których może zostać orzeczone prawo do lokalu socjalnego w ramach procedury przedłużania umowy najmu.

8. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji z elektronicznych baz danych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz z Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub administracji właściwego budynku w celu weryfikacji warunków rodzinnych oraz socjalno-mieszkaniowych wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem oraz w zakresie zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

9. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dotyczących wnioskodawców oraz osób objętych wnioskiem w zakresie własności, współwłasności oraz innych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, budynków lub innych nieruchomości

w Krakowie oraz w miejscowościach pobliskich,

10. Przyjmowanie stron i ich pełnomocników w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielanie im wyczerpujących wyjaśnień i informacji dot. biegu spraw, udzielanie pisemnych odpowiedzi przygotowywanie żądanych informacji

w zakresie wykonywanej pracy,

11. Sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje Radnych Miasta Krakowa

i wnioski poselskie,

12. Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma przekazywane na podpis Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora Magistratu, Dyrektora Wydziału,

13. Czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki oraz prowadzeniem korespondencji Referatu.

14. Prowadzenie bazy danych osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

15. Bieżąca obsługa Dyrektora Wydziału i Zastępcy Dyrektora Wydziału w zakresie przyjęć stron,

16. Wydzielanie w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków zasobu lokali socjalnych z przeznaczeniem na wynajem, wyłączanie lokali z zasobu lokali socjalnych, wyłączanie tymczasowych pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń i przyłączanie jako lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

17. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z funkcją administratora merytorycznego pustostanów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Nieruchomościami oraz obsługa bieżących spraw w tym systemie.

18. Udzielanie odpowiedzi w kwestii sposobu zagospodarowania pustostanów .

19. Przekazywanie pustostanów do sprzedaży.

20. Okresowa weryfikacja pustostanów pozostających na koncie Referatu.

21. Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami dotyczących czynności związanych z zakresem działalności referatu.

22. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

23. Inne czynności zlecone przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru