PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-SP-2018)

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek turystyka i rekreacja.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość Ustawy o sporcie.

• Znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych.

• Znajomość Ustawy o finansach publicznych.

• Znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

• Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym oraz Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

• Znajomość Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

• Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

• Znajomość struktury i zakresu działania Wydziału Sportu.

• Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

• Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę, nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Współorganizowanie oraz organizowanie wydarzeń dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta oraz udział w akcjach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym  i międzynarodowym.

• Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu.

• Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów sportowych, opracowywanie zasad, monitorowanie, kontrola.

• Określanie trendów realizacji procesów szkolenia i wymiany dobrych praktyk w realizacji zadań związanych z programami sportowymi.

• Koordynacja i inicjowanie udziału krakowskiego środowiska sportowego w międzynarodowych szkoleniach, konferencjach
i wydarzeniach sportowych oraz międzynarodowej wymiany sportowców.

• Nadzór i kontrola umów zawartych w ramach realizowanych zadań.

• Przekazywanie istotnych dla środowiska sportowego informacji, materiałów dotyczących organizacji wydarzeń, uroczystości, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach zadań prowadzonych przez Wydział.

• Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłaniania realizatorów zadań w zakresie realizowanych przez Wydział.

• Sporządzanie sprawozdań, odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie realizowanych zadań.

• Aktualizacja informacji na portalach Magiczny Kraków – Oficjalny serwis miejski i  Biuletyn Informacji Publicznej oraz formułowanie bieżących informacji do mediów w zakresie realizowanych zadań.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Sportu – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

• pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

• drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

• trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 3 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 12.30 w sali Portretowej w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy



Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne



Wynik naboru