PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE BUDŻETOWO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 4-JP-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

 

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

 

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

 

• Dostęp do najnowszych technologii.

 

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

 

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

 

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne):

• Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

• Wykształcenie wyższe.

 

• Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.

 

• Biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.


- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

• Ogólna wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

• Ogólna wiedza o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

 

• Ogólna wiedza dot. klasyfikacji budżetowej w zakresie ochrony środowiska.

 

• Ogólna wiedza w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

 

• Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania w administracji publicznej lub finansów i rachunkowości.

 

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.


Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


• Współpraca z analitykiem budżetowym oraz zastępowanie go podczas nieobecności.

 

• Opracowywanie planów zamówień publicznych Wydziału oraz obsługa aplikacji SOZP.

 

• Sporządzania analiz statystycznych w zakresie działania Wydziału, w szczególności Informacji o Stanie Miasta.

 

• Rozliczanie umów.

 

• Realizacja zadań w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, wprowadzanie danych do STRADOM.

 

• Sporządzanie zamówień na materiały biurowe, wyposażenie – poprzez internetowy system zamówień (ISZ), druki, środki trwałe, sprzęt oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem.

 

• Obsługa aplikacji OBUD w zakresie potrzeb pracowników Wydziału.

 

• Realizacja zadań związanych z odzieżą ochronną dla pracowników Wydziału.

 

• Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych oraz Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Informatycznych i Osobistego Wyposażenia.

 

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:


• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

 

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

 

• Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

 

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

 

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:


• Formularz zgłoszeniowy.

 

• Dokument potwierdzający tożsamość.

 

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

 ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do  31 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 5 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru