PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EDUKACJI I INFORMACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 3-JP-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

 

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

 

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

 

• Dostęp do najnowszych technologii.

 

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

 

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

 

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

• Wykształcenie wyższe.

 

• Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

 

• Biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 

• Znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z ochroną jakości powietrza.

 

• Ogólna wiedza o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

 

• Wiedza na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

• Komunikatywność, samodzielność, chęć podejmowania nowych wyzwań, zarządzanie pracą oraz czasem.

 

• Preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne lub ochrona środowiska.

 

• Prezentacja dorobku w zakresie przygotowywanych opracowań, publikacji lub przygotowywanych prezentacji.

 

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Wypracowanie strategii działań na rzecz edukacji związanej z ochroną i jakością powietrza.

 

• Popularyzacja działań proekologicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych, portali społecznościowych, prezentacji komputerowych oraz publikacji o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony jakości powietrza.

 

• Przygotowywanie i opracowywanie materiałów i publikacji dotyczących ochrony i jakości powietrza we współpracy z merytorycznymi referatami.

 

• Prowadzenie ewidencji, wydawanie i dystrybucja publikacji oraz materiałów o charakterze edukacyjnym z zakresu działalności Wydziału.

 

• Prezentacja zadań edukacyjnych Wydziału poprzez organizację i udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach tematycznych i targach, w kraju i zagranicą.

 

• Współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej Wydziału.

 

• Tworzenie oraz bieżąca aktualizacja informacji na stronie BIP Miasta Krakowa w zakresie realizowanych działań ekologicznych, organizacji imprez proekologicznych, w tym o charakterze plenerowym związanych z zakresem działania Wydziału przy zaangażowaniu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, placówek kulturalno-oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

 

• Zakup i dystrybucja materiałów konkursowych i nagród w ramach realizowanych przedsięwzięć ekologicznych.

 

• Zbiór i archiwizacja publikacji dotyczących kampanii informacyjnych prowadzonych na rzecz ochrony i jakości powietrza.

 

• Współpraca z Biurem Prasowym oraz innymi komórkami organizacyjnymi UMK - właściwymi w sprawach promocji
i marketingu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i spółkami miejskimi, w zakresie przygotowania i prezentacji w mediach materiałów dotyczących działań Gminy Miejskiej Kraków na rzecz ochrony i jakości powietrza.

 

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

 

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

 

• Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

 

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

 

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy.

 

• Dokument potwierdzający tożsamość.

 

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

 ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

 

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl
w terminie do 31 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się  5 czerwca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru