PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA UMK ( 2 ETATY)
(NR REF. 6-BS-2018)

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe: prawo lub administracja.

• Roczne doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wraz z przepisami wykonawczymi, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 280) ;

• Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 395);

• Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zm.)

• Znajomość ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2226 ze zm.)

• Umiejętność interpretacji ww. przepisów,

• Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL,

• Umiejętność obsługi aplikacji obsługującej system informacji prawnej,

• Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidulnych przepisów w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w oparciu o przesłane projekty wniosków przez poszczególne jednostki.

• Udzielanie wyjaśnień na zadane pytania przesłane przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, jednostki budżetowe i zakład budżetowy w zakresie podatku od towarów i usług.

• Prowadzenie pozostałej nie wymienionej wyżej korespondencji z Urzędami Skarbowymi

w zakresie realizowanych zadań dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług;

• Współpraca z kancelarią prawno-podatkową.

• Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Przyjmowanie, tzw. „cząstkowych” deklaracji podatku od towarów i usług sporządzane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Krakowa, poszczególne jednostki budżetowe i zakład budżetowy Miasta Krakowa oraz ich weryfikacja.

• Księgowanie „cząstkowych” deklaracji VAT-7.

• Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Miejskiej Kraków na podstawie otrzymanych, tzw. „cząstkowych” deklaracji.

• Przekazywanie deklaracji VAT -7 do Małopolskiego Urzędu Skarbowego w terminie określonym w ustawie.

• Rozliczanie podatku VAT (urząd skarbowy, urząd miasta, jednostki budżetowe, zakład budżetowy).

• Wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania Biura Skarbnika zleconych przez Dyrektora Biura Skarbnika, Kierownika Oddziału ds. Rozliczeń Podatku Vat w GMK.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Biuro Skarbnika – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

• pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

• drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

• trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 27 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 29 maja roku o godz. 9.00 w sali Portretowej w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru