PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKU DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU 1 ETAT

 (NR REF. 4-OR-2018)

 

 

 

           Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

 5. Dostęp  do najnowszych technologii,

 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie

 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

   

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - wymagania niezbędne (formalne)

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 2. Wykształcenie wyższe.

 3. Znajomość metodyki zarządzania projektami, potwierdzona certyfikatem PRINCE 2 Foundation.

   

Uwaga:  Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału   w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 na poziomie zaawansowanym

 2. Certyfikat PRINCE 2 Practitioner

 3. doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem, potwierdzone referencjami

 4. umiejętność tworzenia harmonogramów w programie MS Project

 5. umiejętność rozwiązywania problemów w projektach

 6. znajomość standardu zarządzania ryzykiem MoR (Management of Risk)

 7. znajomość ustawy o samorządzie gminnym

 8. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 9. referencje potwierdzające doświadczenie w  samodzielnym  kierowaniu projektem.

   

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Opracowanie Karty projektu i przedstawienie jej do zatwierdzenia

 2. Opracowanie DIP (dla projektów dużych) i przedstawienie jej do zatwierdzenia, w tym uzgodnienie Planu zarządzania zasobami i uzyskanie formalnych zgód przełożonych członków zespołu projektowego

 3. Opracowanie wymaganych metodyką dokumentów i rejestrów

 4. Operacyjne zarządzanie projektem w szczególności: zarządzanie zagadnieniami, ryzykiem, jakością produktów

 5. Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu (zarządzanie Grupami Zadań: zezwalanie, przeglądanie, odbieranie)

 6. Bieżące dokumentowanie przebiegu realizacji projektu w aplikacji SZP,

 7. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji (wewnątrz i na zewnątrz projektu)

 8. Raportowanie i eskalacje do KS zgodnie z zasadami zarządzania projektem (przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Sterującego),

 9. Pełnienie roli przełożonego w stosunku do Członków Zespołu projektowego – w zakresie zadań związanych z realizacją projektu (może zapraszać do udziału w pracach osoby z UMK, które nie zostały powołane poleceniem służbowym – po uzyskaniu zgody przełożonych tych osób).

 10. Podejmowanie wiążących decyzji związanych z realizacją projektu i znajdujących się w zakresie posiadanych tolerancji,

 11. Realizacja procedur wymaganych w ramach planowania, monitorowania i rozliczania projektu (w tym; nadzór nad przygotowaniem wniosku o płatność, protokołów odbioru),

 12. Delegowanie członkom zespołu zadań oraz uprawnień do bezpośrednich uzgodnień z pozostałymi członkami zespołu (również z Wykonawcą zewnętrznym),

 13. Zarządzanie zasobami projektowymi – w tym przydzielanie zadań członkom zespołu projektowego i monitorowanie ich realizacji. Organizacja spotkań zespołu projektowego.

 14. Aktualizacja harmonogramu.

 15. Pozyskiwanie informacji o postępach prac. Weryfikacja poprawności i kompletności raportów od Członków zespołu (Raportów z Punktów Kontrolnych od Kierowników Zespołów, jeśli zostali powołani)

 16. Raportowanie do KS

 17. Aktualizacja DIP

 18. Współpraca ze Specjalistą ds. SZP oraz Wsparciem projektu

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony  na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia    służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

 2. Wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie                    z odrębnymi przepisami/,

 3. Miejsce pracy: Wydział  Organizacji i Nadzoru – Urząd Miasta Krakowa,

 4. Stanowisko : Referent, Podinspektor - Kierownik projektu

 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie                 o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.                    o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 1. Formularz zgłoszeniowy,

 2. Dokument potwierdzający tożsamość.

 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych, drugi etap - test wiedzy i  umiejętności, trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 3 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 8 czerwca 2018  roku o godz. 12:30 sala 303 przy pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

   

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru