PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
(NR REF. 5-AU-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie wyższe o profilu techniczno-budowlanym: architektoniczne, inżynieria lądowa, inżynieria wodna, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy prawo budowlane,

2) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

4) znajomość przepisów wykonawczych oraz przepisów odrębnych z zakresie działania Wydziału w odniesieniu do pozwoleń na budowę,

5) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

6) umiejętność interpretacji przepisów wykonawczych w zakresie działania Wydziału, rozumienie treści przepisów,

7) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

8) doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego - minimum 6 miesięcy,

9) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej – minimum 1 rok.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) sporządzanie projektów decyzji:

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- o pozwoleniu na budowę,

- o pozwoleniu na rozbiórkę,

- o niezbędności wejścia na sąsiedni teren, do sąsiedniego budynku lub lokalu w związku z prowadzeniem robót budowlanych,

- o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

- o zmianie decyzji pozwolenia na budowę,

3) sporządzanie projektów postanowień w sprawach udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

4) sporządzanie projektów wystąpień do Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów,

5) sporządzanie projektów postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno – budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

6) sporządzanie projektów postanowień o zawieszeniu postępowań w sprawach należących do kompetencji Referatu,

7) sporządzanie projektów postanowień o wznowieniu postępowania w sprawach należących do kompetencji Referatu,

8) sporządzanie projektów postanowień o zatwierdzeniu ugody w sprawach należących do kompetencji Referatu,

9) sporządzanie projektów postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawach należących do kompetencji Referatu,

10) sporządzanie projektów postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu nie objętych niniejszym zakresem czynności.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Architektury i Urbanistyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 27 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru