PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH (1 etat)
(NR REF. 2-MS-2018)

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

 • Dostęp  do najnowszych technologii,

 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

   

   

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)


• Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, politycznych, prawa lub administracji,

• Minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650).

• Znajomość uchwały nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• Znajomość uchwały nr LXXXI/1969/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

• Znajomość Zarządzenia Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

• Znajomość zarządzenia nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

• Ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

• Ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych.

• Znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel.

• Znajomość języka angielskiego (mile widziany certyfikat).

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650) oraz z przyjętych programów współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, w szczególności:

  a) opracowywanie projektów dokumentów strategicznych (m.in. uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa) wynikających z realizacji ustawy i programów współpracy,

  b) przygotowywanie sprawozdań, raportów, analiz i rekomendacji związanych z koordynacją współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

2. Wdrażanie i realizacja w Gminie Miejskiej Kraków inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w tym m.in.:

  a) przyjmowanie, rejestracja i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

  b) współdziałanie z komórkami merytorycznymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie inicjatywy lokalnej.

3. Realizacja zadań wynikających z zarządzenia nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, w tym: rozpatrywanie formalności wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego.

4. Opracowywanie i przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu www.ngo.krakow.pl oraz www.obywatelski.krakow.pl informacji z zakresu powierzonych zadań.

5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, interpelacje, skargi i wnioski w zakresie powierzonych zadań.

6. Stała rejestracja i aktualizacja wykonywanych zadań w aplikacjach i systemach informatycznych Urzędu.

7. Archiwizacja dokumentacji z zakresu realizowanego zadania.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 do 3.300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 20 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 8:00 sala Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

 


 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru